چرا می گویم با درودهای بی کران به آقای دونالد ترامپ؟

چرا می گویم با درودهای بی کران به آقای دونالد ترامپ؟
چون درست در زمانی که آزادیبانان ایرانی همه ی امیدشان را نسبت
به سرنگونی و نابودی رژيم ننگین اسلامی از دست داده و سرخورده شده بودند
آقای دونالد ترامپ چون تک ستاره ای در آسمان تاریک، درخشیدن گرفت
و امید را به همه ی آزادیبانان ایرانی بازگرداند.
تا اینجا که دونالد ترامپ ، چونان مشتی سنگین به دهان رژيم ننگین اسلامی
و چونان سیلی به زیر گوش سپاه تروریستی پاسداران بوده است
باید ببینیم که آیا آقای دونالد ترامپ خواهد توانست کار رژيم ننگین اسلامی
را یکسره کند؟
این تروریست های پاسدار و بسیجی، آرزو و هدفشان نابودی آزادی است
مگر نخوانده اید سخنان این تروریست های پاسدار و بسیجی را که خواهان
به آتش کشیده شدن کاخ سپید و درهم شکستن تندیس آزادی اند؟
ولی می بینیم که با یک امزای رییس جمهور کشور آزاد آمریکا پای برگه ی
دستور بایکوت اقتسادی و سیاسی رژيم ننگین اسلامی،رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران به آه و ناله افتاده اند.
از سیزدهم آبان ماه که فشار بایکوت اقتسادی و سیاسی به روی
رژيم ننگین اسلامی افزایش خواهد یافت،می خواهم ببینم که
رژيم ملاها به چه سختی و دشواری خواهد افتاد،روزهای سختی
برای سران رژيم ننگین اسلامی و اوباشان پاسدار و بسیجی در راه است
من که برای رسیدن آن روزهای دشوار و سخت و کمرشکن، دارم روزشماری می کنم.

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

سپاه تروریستی پاسداران و ارتش رژيم ننگین اسلامی ،جرات بستن تنگه ی هرمز را ندارند

چه کسی فکرش را میکرد که رژيم ننگین اسلامی به چنین روزی بیفتد
که چند روز در میان،پایگاه ها و انبارهای سپاه تروریستی پاسداران در سوریه
به دست ارتش اسراییل،بمباران شود؟
به هارت و پورت ها و گنده گویی ها سران سپاه تروریستی پاسداران
توجهی نباید کرد، همین که فروش نفت رژيم ننگین اسلامی به زیر نیم میلیون بشکه
در روز برسد، خواهند دانست که در جهان کنونی هیچی نیستند.
سپاه تروریستی پاسداران و ارتش رژيم ننگین اسلامی ، جرات بستن
تنگه ی هرمز را ندارند چون شاید بتوانند تنگه ی هرمز را ببندند ولی
باز کردنش به دست ارتش آمریکا کاری بسیار آسان خواهد بود و اگر
رژيم ننگین اسلامی دست به چنین ماجراجویی بزند بی شک ارتش نیرومند
آمریکا دست به کار خواهد شد و بی درنگ این تنگه را باز خواهد کرد و
سپاه تروریستی پاسداران را کیلومترها واپس خواهد راند و هتا
ارتش آمریکا می تواند برای جلوگیری از تکرار کنش های تروریستی
سپاه تروریستی پاسداران،کنترل سه جزیره ی ایرانی را به دست بگیرد.

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی

به راستی این قدیسان دینی چه چیزی را توانسته اند به گنجینه ها و داشته های ارزشمند تمدن بیفزایند؟

ینی می گویید این همه آزادی خواه و دانشمند و اندیشمند و آدم های بزرگ
کارهایشان آن اندازه بی ارزش بوده است که خدای پندارین و افسانه ای
جهان را تنها به این دلیل آفریده است که پیامبران و امامان و قدیسان
پا به روی این کره ی خاکی بگذارند؟
خب این قدیسان کارشان چه بود؟ و چه کردند؟و چه سودی رساندند؟
به راستی این قدیسان دینی چه چیزی را توانسته اند به گنجینه ها
و داشته های ارزشمند تمدن بیفزایند؟
و چه کار ارزشمندی را توانسته اند انجام دهند؟
بگذارید خیالتان را آسوده کنم، من شنیدن یک موسیقی زیبا را
هیچگاه از دست نمی دهم ولی هیچ گرایشی به خواندن نوشته های
چرت و پرتی که مقدس نامیده میشوند،ندارم چون نمی خواهم مفزم را
با چرندیات و مزخرفاتی از این دست اشغال کنم.

۲۳-۶-۲۵۷۷ پارسی

رژيم ننگین اسلامی می خواهد نفت های فروش نرفته و انباشته شده اش را به که بفروشد؟به مریخی ها؟یا به فرازمینی ها؟

از هم اکنون میزان خرید نفت از رژيم ننگین اسلامی کاهش یافته است
و نفتکش های رژيم ننگین اسلامی دارند نفت را انبار می کنند
این در هالی است که بایکوت های اقتسادی و سیاسی به روی رژيم ننگین اسلامی
در ماه های آینده، افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، میزان خرید نفت از رژيم ننگین اسلامی
نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
رژيم ننگین اسلامی می خواهد نفت های فروش نرفته و انباشته شده اش
را به که بفروشد؟به مریخی ها؟یا به فرازمینی ها؟

۲۳-۶-۲۵۷۷ پارسی