بسیار دوست دارم که دونالد ترامپ،برجام را پاره کند

خیلی روشن بگویم که بسیار دوست دارم که دونالد ترامپ
برجام را پاره کند به راستی که برجام یک سازش و قرارداد
بسیار بدی است که در آن امتیازهایی به رژيم ننگین اسلامی داده شده است.
در هالی که تنها امتیازی که می توان به یک ساختار تروریستی داد
شکست و باخت است،ینی چیزی به جز شکست و باخت نباید
سهم یک ساختار تروریستی باشد.
تنها باخت و باخت و باخت باید سهم رژيم ننگین اسلامی باشد
باخت کامل اقتسادی در گام نخست و باخت گام به گام در گام های پسین
و سرانجام باخت کامل و فروپاشی رژيم ننگین اسلامی.

۴-۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

به راستی باید از مردم ارمنستان یاد بگیریم که نزدیک به ده-یازده روز در کف خیابان ها به دیکتاتوری نه گفتند

در این چند روز گذشته پیگیر خبرهای ارمنستان بودم و می خواستم
ببینم که مردم ارمنستان خواهند توانست جلوی دیکتاتوری سرکیسیان
را بگیرند یا نه؟که دیدیم این واکنش مردم ارمنستان در مخالفت با
نخست وزیر شدن سرکیسیان آن هم پس از اینکه دو دوره ی پیاپی
رییس جمهور بود،نتیجه داد و سرکیسیان از جایگاه نخست وزیری کناره گیری کرد
و گفت که کار او نادرست بوده است.
به راستی باید از مردم ارمنستان یاد بگیریم که نزدیک به ده-یازده روز
در کف خیابان ها به دیکتاتوری نه گفتند و یک گام هم پا پس نکشیدند
و جلوی دیکتاتوری را گرفتند،که بی شک این یک پیروزی بزرگ
برای مخالفان دیکتاتوری در ارمنستان است.

۴-۲-۲۵۷۷ پارسی

این روزها می بینم که خیلی ها یا دارند از ایران می روند و یا می خواهند که بروند

این روزها می بینم که خیلی ها یا دارند از ایران می روند
و یا می خواهند که بروند، همه ی این گریزندگان از ایران اشغالی
کسانی نیستند که از نبود آزادی جانشان به لبشان رسیده باشد
بیشتر اینها کسانی اند که ایران را به این روز انداخته اند ولی
نمی خواهند این را بپذیرند و اکنون می خواهند از ایران بگریزند.
شاید درستش این باشد که بگویم بیشتر گریزندگان از ایران که اندکی هم
پول دارند کسانی اند که ایران را به گند کشیده اند و اکنون می خواهند
بروند به یک کشور دیگر تا آنجا را هم به گند بکشند.
آن هایی هم که در ایران مانده اند کسانی اند که به گونه ای هنوز
میهنشان را دوست دارند یا اینکه پول ندارند و یا اینکه
مزدور رژيم ننگین اسلامی هستند و دارند پول مفت به جیب می زنند.
البته در این میان دگراندیشانی هم هستند که یا جانشان در ختر است
و از ایران می گریزند و یا اینکه از سرکوب آزادی در ایران خسته شده اند
و می خواهند از این دوزخ بگریزند.

۴-۲-۲۵۷۷ پارسی

مشتاق هستم تا ببینم که چگونه پتک های سنگین بر پیکره ی رژیم ننگین اسلامی فرود خواهد آمد

در این دو-سه روز گذشته چندین بار دو نوشته ی تازه ی
ساسان بهمن آبادی را در وبلاگش(نژادگان)خوانده ام
این دو نوشته ی ایشان درست مانند آینه ای است که خبر از
آینده ای ترسناک برای ایران دارد،کافی است تا نگاهی به دو نوشته ی
تازه ی ایشان در وبلاگ نژادگان بیندازید تا آینده ای تیره و تار را
برای ایران پیش بینی کنید و اینجاست که امید آدم به ناامیدی می گراید.
در چند ماه آینده گمان می کنم که روزهای توفانی و پرگزندی در پیش خواهد بود
روزهای سختی از سر خواهیم گذراند و این که چه بر سرمان خواهد آمد را
نمی دانم ولی مشتاق هستم تا ببینم که چگونه پتک های سنگین بر پیکره ی
رژیم ننگین اسلامی فرود خواهد آمد و ترک های سنگینی را به دنبال خواهد داشت
که سرانجامش فروریختن کل پیکره ی رژيم ننگین اسلامی خواهد بود.
خب این که خبر خوبی می تواند باشد ولی خبر بد این است که
رژيم ننگین اسلامی ،نابودی اش را به نابودی ایران گره زده است
و این همان بخش ترسناک ماجرا می باشد.

نشانی وبلاگ ساسان بهمن آبادی(نژادگان):
nejhadegan.blogspirit.com

۱-۲-۲۵۷۷ پارسی