داشتن موی کوتاه و دلبری کردن برای اهریمن؟

این آخوندها به جز یاوه گویی آیا کار دیگری هم بلدند؟
یک نمونه اش همین که چند دهه پیش در کشور آمریکا،زنان زیادی
تسمیم گرفتند که موهای کوتاهی داشته باشند ینی داشتن موی کوتاه
برای زنان در آمریکا یک زمانی مد شده بود و از این رو کشیش ها
از این کار زنان و دختران آمریکایی خشمگین شده بودند و می گفتند
که زنان و دخترانی که موهایشان را خیلی کوتاه می کنند
دارند برای اهریمن، دلبری می کنند.
ینی کشیش ها و آخوندها به جز بافتن سخنان بیهوده
و یاوه گویی چیز زیادی برای گفتن ندارند و گویا مغزهایشان هم
نمی تواند از مرزهای کتاب های کپک زده ی دینی فراتر برود.

نکته: در اینجا من واژه ی اهریمن را با شیتان و ابلیس برابر
گرفته ام که شاید درست نباشد ولی چون اهریمن می تواند
مانای گسترده تر و فراگیرتری داشته باشد بهتر دانستم
تا این واژه را به کار ببرم.

۲۸-۵-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements

انگار جهان، آزادی خواهان هنگ کنگی را تنها گذاشته است

آزادی خواهان هنگی کنگی را نباید تنها بگذاریم
ینی در خود همین کشور کانادا،داس و چکشی های چینی
که به شدت دل بسته ی دولت داس و چکشی چین هستند
در روزهای گذشته در کانادا و در مخالفت با جنبش آزادی خواهانه
در هنگ کنگ ،گردهمایی های خیابانی برپا کرده بودند و هتا در روز
گذشته شمار زیادی از این بسیجی های داس و چکشی در هنگ کنگ نیز
به خیابان ها آمده بودند تا وفاداری شان را به دولت سرکوبگر و البته
کمونیستی چین نشان دهند و در این میان دارد این اهساس به من دست
می دهد که جهان، آزادی خواهان هنگ کنگی را تنها گذاشته است.
اگر در درون مرزهای ایران اشغالی نمی زیستم و در بیرون از ایران
اشغالی می زیستم ، بی شک این را یک خویشکاری می دانستم
و خودم را بی درنگ به هنگ کنگ می رساندم
و به آزادی خواهان هنگ کنگی می پیوستم.
ینی تا این اندازه اکنون از سکوت زمینی ها درباره ی
آماده شدن دولت کمونیستی چین برای سرکوب گسترده ی
آزادی خواهان هنگ کنگی،خشمگین هستم.

۲۷-۵-۲۵۷۸ پارسی

یادم باشد و البته یادمان باشد که آزادی خواهان هنگ کنگی را تنها نگذاریم و خبرهای آنها را پوشش بدهیم

کاربران ایرانی توییتر بارها هشتگ هایی را با آمار بسیار بالایی زده اند
ولی من در این چند روز گذشته ندیدم که کاربران ایرانی بیایند
و در پشتیبانی از آزادی خواهان و دموکراسی خواهان هنگ کنگی
هشتگی به زبان پارسی، در توییتر بزنند.
خب دیروز در خبرها خواندم که آموزگاران و دانش آموزان
و دانشجویان هنگ کنگی ، افزون تر از هفته های گذشته
به خیابان ها آمدند و شرکت گسترده ای در میان آزادی خواهان
هنگ کنگی داشتند.
هنگ کنگ چند ده سالی بود که در دست انگلستان بود
و ملکه ی انگلیس آنجا را بخشی از خاک خودش می دانست
و پس از چندی قرار شد بی آنکه از مردم هنگ کنگ
پرس و جویی شود و یا دیدگاه های آن ها نیز پرسیده شود
هنگ کنگ دو دستی به دولت کمونیستی چین واگذار شود
گویی که در این میان، مردم هنگ کنگ را هیچ به شمار آورده اند
که نباید درباره ی امروز و آینده ی خودشان تسمیم گیرنده باشند.
یادم باشد و البته یادمان باشد که آزادی خواهان هنگ کنگی
را تنها نگذاریم و خبرهای آنها را پوشش بدهیم.
گفته میشود که دولت کمونیستی چین دارد نیروهای سرکوبگر زیادی
را برای سرکوب جنبش آزادی خواهی در هنگ کنگ،آماده می کند
و شاید هم می خواهد سرکوب کردن و به خاک و خون کشیدن
اندوهبار خیزشگران میدان تیان آن من را
اینبار در هنگ کنگ تکرار کند.

۲۷-۵-۲۵۷۸ پارسی

رژيم ننگین اسلامی به روزی افتاده که به جیره بندی بنزین در ایران اشغالی روی آورده است

چرا باید یک دولت تروریستی مانند رژيم ننگین اسلامی
بتواند برای فراهم کردن بودجه برای کنش های تروریستی اش
امکان فروش نفت و یا هر داد و ستد دیگری را داشته باشد؟
ینی رژيم ننگین اسلامی به روزی افتاده که
به جیره بندی بنزین در ایران اشغالی روی آورده است
رژيم ننگین اسلامی با هزار جور ترفند و شیوه می خواهد
موج فشارهای اقتسادی را پس بزند ولی تا کی می تواند
این کار را بکند؟غول گرانی که به خوابی ژرف فرو نرفته
بلکه یک چرت کوتاه زده است.
سپاه تروریستی پاسداران در بسیاری از بمب گذاری ها و
کنش های تروریستی، دست داشته و جان بسیاری را گرفته است
پس باید هم دارایی های این سازمان تروریستی و رژيم ننگین اسلامی
از آنها ستانده شود و به خانواده ها و بازمانده های
کشته شده ها داده شود.

۲۷-۵-۲۵۷۸ پارسی