نقش ژن ها و ساختار ژنی در این میان، بسیار پررنگ است

خیلی می شنوم که می گویند مهر مادری و مهر پدری یک چیز
دیگری است گویی که خودشان در این مهرورزی و آتفه ای که دارند
نقشی سد در سدی دارند،نه هیچ هم اینجور نیست و نقش ژن ها
و ساختار ژنی در این میان بسیار پررنگ است و بی آنکه خود فرد
متوجه شود بخش زیادی از چنین مهرورزی هایی را درباره ی
همخون های خودش انجام می دهد.
تلاش ژن ها همیشه برای زنده ماندن و پایدار ماندن و زیاد شدن است
البته تا اندازه ای که زیست ژنی آسیب نبیند.
هتا خود باکتری ها که دارند در پیکر خود ما و در اندام هایمان
زندگی می کنند هنگامی که شانس زیادی برای زنده ماندن
در پیکر یک آدم تندرست داشته باشند یک همزیستی خوبی را با ما
خواهند داشت ینی هم ما و هم باکتری ها سود خواهند برد
و بازی برد-برد در جریان خواهد بود ولی همین که کسی ناتوان
و پیر و فرسوده و آسیب پذیر شود همین باکتری ها در تلاش
برای این خواهند بود تا بیشترین کنش ها را برای زنده ماندن داشته باشند
ینی روند بازی به سوی برد-باخت کشانده خواهد شد تا باکتری ها
بیشترین سود را بکنند و اینجا است که باکتری ها نقشی زیانبار
به خودشان می گیرند.

۲۰-۷-۲۵۷۸ پارسی