از جنگ سی و چند روزه می گویند ولی گویا برخی چیزها را از یاد برده اند

این گروه تروریستی هزب الله لبنان آن چنان از پیروزی هایش
در جنگ سی و چند روزه اش با اسراییل می گوید که گویا از
یاد برده است که پس از ربوده شدن چند سرباز اسراییلی در مرزها
به دست نیروهای گروه تروریستی هزب الله لبنان،
ارتش نیرومند اسراییل ، مکان هایی را که تروریست های
هزب الله لبنان در آنجا پناه گرفته بودند و یا انبار و پایگاه داشتند
را شخم زد و ویرانی های زیادی را به آنها وارد کرد.
و اکنون ارتش اسراییل تنها ارتشی است که دارد با سپاه تروریستی پاسداران
آن هم به شیوه ی مستقیم می جنگد و به آنها هزینه های سنگینی
وارد می کند و البته که مهره های سپاه تروریستی پاسداران
این را می دانند که اگر بخواهند با اسراییل وارد جنگ شوند
ارتش اسراییل، آسیب های زیاد و مرگباری بر پیکره ی
سپاه تروریستی پاسداران وارد خواهد کرد.

۲۶-۵-۲۵۷۸ پارسی