چرا اسراییل تا این اندازه آماده است؟

به راستی این اسراییلی ها با کشور ایران هیچ کاری نداشتند
و ندارند و این تروریست های پاسدار و بسیجی و هزب اللهی بودند
و هستند که توپ و تفنگ و خمپاره و موشک را به سوی مرزهای
اسراییل روانه کرده اند و می کنند و آن را به دست گروه های
تروریستی مانند هزب الله لبنان ، رسانده اند و می رسانند.
اکنون ارتش اسراییل آماده است تا به نیروی فراهم آوری امنیت
دریانوردی در دریای پارس بپیوندد چون کشور اسراییل یکی از
نخستین کشورهایی است که مزه ی ترور و وهشی گری های
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران را چشیده است
و می داند که چگونه باید با آنها جنگید و آنها را سر جایشان نشاند.
همین دیشب بود که یکی از سران کشور اسراییل در پاسخ به
سخنان هراس افکنانه ی خامنه ای تروریست گفت که
بی شک این رژیم آیت الله ها(همان رژيم ننگین اسلامی) است
که رفتنی است.
این تروریست های پاسدار و بسیجی چه آدمهای بی شرم
و البته بی شرفی هستند که هنگامی که داری با آنها گفت و گو می کنی
می گویند که کجا خامنه ای(خامنه ای تروریست)گفته است که
باید اسراییل نابود شود؟البته این تروریست های پاسدار و بسیجی
از خامنه ای با نام رهبر یاد می کنند و همین اوباش ها و خردباخته ها
بسیار دوستدار این اند که یک دیکتاتور بالای سرشان باشد
و هیچ فهم و درکی هم از آزادی و آزادگی ندارند و با هزاران ترفند
می خواهند دین و آیین خودشان را به آزادی و آزادگی بچسبانند.

۲۲-۵-۲۵۷۸ پارسی