هنگ کنگ نباید به دست دولت کمونیستی چین بیفتد

هنگ کنگی ها هنوز در خیابان ها هستند و نمی خواهند که اداره ی
کشورشان به دست هزب کمونیست چین بیفتد و دارند این را
در خیابان های هنگ کنگ فریاد می زنند و امروز هم نزدیک به
پنج هزار هنگ کنگی در یکی از فرودگاه های هنگ کنگ گردهمایی
داشتند تا جایی که همه ی پروازهای این فرودگاه لغو شد.
همبستگی به این می گویند و باید از این هنگ کنگی ها درس
همبستگی را فراگرفت، این آزادی خواهان هنگ کنگی بهتر می دانند
که هزب کمونیست چین در میدان تیان آن من چه بر سر کسانی آورد
که زبان به انتقاد و گلایه از دولت گشوده بودند و هنوز هم
کسی نمی داند که چندتن در آن میدان به دست ارتش کمونیستی چین
کشته و ناپدید شدند هنوز هم کسی از سرگذشت آن مرد تانکی
چیزی نمی داند چون هزب کمونیست چین ،چیزی به جز
نیروی سرکوب و سانسور و دیکتاتوری را برای خودش نمی خواهد.
تایوان و هنگ کنگ نباید اجازه بدهند که دولت کمونیستی چین
سرنوشت آنها را به دست بگیرد.
کشور کنونی چین چیزهایی چون
دیوار بزرگ سانسور اینترنت
سرکوب خونین میدان تیان آن من
سرکوب و شکنجه ی تمرین کنندگان فالون کنگ(یا همان فالون دافا)
و اندام ربایی از آنها در بیمارستان هایی در چین و فروش
و پیوند بی شرمانه ی اندام های قربانی ها
پلیس افکار
و برادر بزرگ را به یادم می آورد.
هنگ کنگ نباید به دست دولت کمونیستی چین بیفتد
و هنگ کنگی ها باید به هر بهایی که شده است در برابر
زیاده خواهی دولت کمونیستی چین ، ایستادگی کنند.

۲۲-۵-۲۵۷۸ پارسی