کار این درویش های سرکوب شده و دربند،ستودنی است

همین که در خبرها می بینم که درویش های سرکوب شده و زندانی در
زندان رژيم ننگین اسلامی همزمان با کشته شدن زندانی سیاسی
الیرزا شیر مهمد الی ، پیامی داده اند ، همین به من می فهماند که
خبررسانی و آگاهی رسانی ام در زمان سرکوب شدن درویش ها به
دست رژيم ننگین اسلامی که یک و نیم سال پیش و پس از
خیزش دی ماه ۲۵۷۶ رخ داد،کار کم ارزشی نبوده است
و شادمان هستم از این که می بینم این درویش های سرکوب شده
و در بند نیز به فکر دگراندیشان هستند هتا اگر آن زندانی سیاسی و
دگراندیش کشته شده و ترور شده نا هم اندیش با خودشان
و خداناباور بوده باشد.

۲۴-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements