تاریخ این ها پایان یافته است و هر اندازه هم که اینها زور می زنند بیشتر گند کارشان در می آید و بی آبروتر از پیش میشوند

همین که دلار از مرز نوزده هزار تومان بگذرد دیگر مهار کردنش
نه تنها سخت بلکه خیلی خیلی خیلی دشوار خواهد شد.
این همه تلاش کردند تا دروغ پراکنی کنند و دستگاه ها و بلندگوهای
تبلیغاتی زیادی ،داشتند در این چند روز گذشته یا به سود
رژيم ننگین اسلامی سخن می گفتند یا اینکه هی می گفتند که
جنگ نخواهد شد و همه اش می خواستند این را به مردم القا کنند
که رژيم ننگین اسلامی به سرکردگی خامنه ای تروریست در پشت پرده
دارد با دولت آمریکا ساخت و پاخت می کند ینی می خواستند مردم را
نسبت به سرنگونی و نابودی رژيم ننگین اسلامی ناامید کنند که نتوانستند
این چنین کنند و هر آنچه را که بافته بودند پنبه شد و دیدیم که
شرکت های پتروشیمی رژيم ننگین اسلامی که کنترلشان در دستان
سپاه تروریستی پاسداران هم هست ، به لیست بایکوت های اقتسادی
دولت آمریکا افزوده شدند.
این نایاکی ها و سبزاللهی ها و هزب اللهی ها و بنفش اللهی ها نه تسمیم گیرنده اند
و نه این که کاره ای هستند ، تاریخ این ها پایان یافته است
و هر اندازه هم که اینها زور می زنند بیشتر گند کارشان در می آید
و بی آبروتر از پیش میشوند.
تسمیم های بزرگ در کاخ سپید است که گرفته خواهد شد
و آینده را رقم خواهد زد و البته که ایرانیان آزادی خواه نیز
اگر زمان سنج و هوشیار باشند، خواهند توانست
در این رقم خوردن آینده ، اثرگذار باشند.

۱۸-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements