دست کم دیگر نمیشود نسبت به آینده ی آن کشور امید بست

مردم در ایران هنوز داغ هستند و نمی دانند که بسیاری از کالاها و خدمات
در ایران اشغالی با زور یارانه هایی که دولت می پردازد، بهایشان افزایش
چشمگیری نمی یابد که اگر درآمد رژيم ننگین اسلامی به کمترین اندازه
برسد دیگر توان پرداخت این یارانه ها را نخواهد داشت و
اقتساد آشوب زده ی ایران به پریشانی و سردرگمی دچار خواهد شد.
هنوز مردم ایران سرگرم پریدن از این شبکه ی تلویزیونی ماهواره ای
به آن شبکه ی تلویزیونی ماهواره ای اند جوان ها هم که بدجور سرگرم
نوشیدنی های الکلی و سیگار و کارهای پیش پا افتاده شده اند
و رژیم ننگین اسلامی هم همین را می خواهد تا مردم سرگرم کارهای
پیش پا افتاده باشند تا ماندگارتر شود.
هنگامی که دغدغه ی مردم شد نوشیدنی الکلی و سیگار و قلیان
و آمیزش جنسی ، دست کم دیگر نمیشود نسبت به
آینده ی آن کشور امید بست.

۱۶-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements