آن هنگام خواهیم توانست تا از دست رژيم ننگین اسلامی،نفسی آسوده بکشیم

همین سه روز پیش بود که از یکی در ایران شنیدم که می گفت اگر ماجرای درگیری
میان اسراییلی ها و پلستینی ها پایان یابد آن هنگام رژيم ننگین اسلامی نیز
اندک اندک و آهسته آهسته به پایان راه خودش خواهد رسید و خواهیم توانست
تا از دست رژيم ننگین اسلامی،نفسی آسوده بکشیم.
این سخن با اینکه کوتاه بود ولی سخنی پربار و ارزشمند بود که نیاز دیدم
تا آن را در اینجا گزارش کنم.

۱۱-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements