کتاب بایکوت شده ی تاریخ اهریمن

در میان نام نویسندگانی که یک زمانی در فهرست سیاه کلیسا جای داشتند
نام دانیل دفو به چشم می خورد که نام کتاب بایکوت شده اش
تاریخ اهریمن می باشد.
نام این کتاب دانیل دفو یکجوری است که کشش ویژه ای برایم دارد
ینی دوست دارم تا این کتاب را اگر شد گیر بیاورم و آن را بخوانم و
البته که باید کتاب جالبی باشد وگرنه این کتاب اگر ارزش خواندن را
نداشت که کلیسا نام این کتاب و نام نویسنده اش را به لیست سیاه نمی افزود.
و چون این کتاب را تاکنون نخوانده ام و نمی دانم که درون آن
چه نوشته شده است برای همین نمی توانم نوشته های درون
آن را تایید یا رد کنم ولی به هر روی اگر این کتاب را در دسترس
داشتم هتمن آن را می خواندم تا ببینم که در آن چه نوشته شده است؟

۲-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements