با دقت،پیچ رادیو را در باندهای گوناگون بچرخانید

فکر می کنم که دو-سه سالی میشود که یادم رفته است تا
پیچ رادیو را بچرخانم تا ببینم که آیا هنوز ایستگاه های شماره ها
دارند کار می کنند یا نه؟
البته که اکنون مانند گذشته نیست و بسیاری از شبکه های رادیویی
که برنامه پخش می کردند دیگر بر روی بستر آنالوگ ، برنامه پخش نمی کنند
و زمانی هم که پیچ رادیو را می چرخانم به جز سدای خش خشی که بخشی
از آنهم بازمانده از تابش ریزموج پس زمینه ی کیهانی است،سدای دیگری نمی شنوم.
من همیشه رادیو را بیشتر از تلویزیون دوست داشتم ولی افسوس که
بسیاری از شبکه های رادیویی، دیگر برنامه پخش نمی کنند و اگر هم
پخش می کنند برنامه هایشان یا از ماهواره ها پخش میشود و یا دیجیتالی شده اند
که باید گیرنده ی ماهواره ای برای دریافتشان داشته باشی
و برخی از این شبکه های رادیویی ، اینترنتی هم برنامه پخش می کنند.
البته اشاره ی من به ایستگاه های شماره ها برای این است که اهتمال
دارد که چندین ایستگاه شماره ها در هال کار کردن باشند ولی من از زمانی
که یادم می آید تنها یک یا شاید هم دو ایستگاه شماره ها را به یاد دارم
که یک پیغام های کوتاه گوناگونی را در روز تکرار می کردند که
هنوز اینها یادم هست که سدای ناقوسی می آمد و واژه هایی
چون بلو و جکت به دنبالش می آمد.
یافتن ایستگاه شماره ها کاری ندارد و کافی است تا یک رادیوی
آنالوگ داشته باشید و با دقت، پیچ رادیو را در باندهای گوناگون بچرخانید.

۲-۳-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements