بیم و امیدهای آغاز و پایان یک جنگ

بهتر است بگویم که دیشب پس از اینکه دو پرتابه به سوی سفارت آمریکا
در شهر بغداد شلیک شد،خبر رسید که هوسی های یمن نیز که از سوی
سپاه تروریستی پاسداران پشتیبانی میشوند،در یک برنامه ی هماهنگ شده
هدف هایی را در خاک اربستان،نشانه گرفته و زده اند.
این رخدادها کافی بود تا شمار زیادی از ساکنان ایران که چند روز بود
گوش هایشان رابرای شنیدن خبرها تیز کرده بودند ، پای برنامه های رادیویی
و تلویزیونی بنشینند و خبرها و گزارش ها را دنبال کنند و البته که شنیدن همین خبر
خواب را از چشمان شمار زیادی از ساکنان ایران ربود و آنها را با بیم و امیدهای
آغاز و پایان یک جنگ روبرو کرد.

۳۰-۲-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements