رژيم ننگین اسلامی با زور و مشت آهنین است که سرنگون خواهد شد

رژيم ننگین اسلامی به شدت ترسیده است از اینکه جنگی رخ بدهد و
هر زمان که رژیم ننگین اسلامی ترسید و دست به یکسری کارهایی زد که
از نگرانی ها بکاهد و خواست این چنین القا کند که به دنبال جنگ نیست
آن زمان بهترین زمان برای زیر فشار گذاشتن و سیلی زدن به زیر گوش
رژيم ننگین اسلامی است.
رژيم ننگین اسلامی هیچگاه از تبهکاری دست نخواهد کشید
و اگر امروز این رژیم سرنگون نشود در فرداها سرنگون کردنش
بسیار سخت تر از اکنون خواهد شد مگر آنکه بخش بزرگی از ساکنان
ایران اشغالی به شدت از دست رژيم ننگین اسلامی به جان آمده باشند
و خواستار سرنگونی اش شوند.
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران به زبان خوش
کنار نخواهند رفت و شما کدام لات و تروریستی را دیده اید که
با زبان خوش،دست از تبهکاری بردارد؟
همیشه اینجور بوده است که باید لات و تروریست را به شدت
ادب کرد و سیلی سنگینی به زیر گوشش خواباند.
اینکه شماری از همین مخالفان رژيم ننگین اسلامی می آیند و
پیام های هشدار آمیزی می نویسند تا رژيم ننگین اسلامی را
از جنگیدن با آمریکا بترسانند ینی که دارند خواسته یا ناخواسته
در راستای سرپانگه داشتن رژيم ننگین اسلامی تلاش می کنند.
اگر جنگ ، گزینه مناسبی نیست یک گزینه ی دیگر نشان دهید
که کارایی داشته باشد وگرنه با راهپیمایی خاموش و یا با در خیابان ایستادن
و چند جمله گفتن و یا با بنری در دست گرفتن و دست گیر شدن و شکنجه شدن
و کشته شدن که رژيم ننگین اسلامی سرنگون نخواهد شد.
رژيم ننگین اسلامی با زور و مشت آهنین است که سرنگون خواهد شد
و این مانند روز روشن است و کسانی که این را نمی گویند
دارند خاک به چشم مردم می پاشند،چرا و به چه دلیل؟
خودشان این را بهتر می دانند.

۲۹-۲-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements