کمونیست ها و اسلامگراها از این می ترسند که یک دولت سکولار و دموکرات در ایران بر سر کار بیاید

این کمونیست ها هم چند واژه و جمله را ازبر کرده اند وهمه اش آنها
را در لابه لای سخنانشان به کار می برند.
یکی از این واژه های پرکاربرد ، همین واژه ی امپریالیسم است که هنوز
آن را کنار نگذاشته اند و تو گویی بدون به کارگیری این واژه، زندگی شان
از جنب و جوش باز می ایستد.
ببین این کمونیست ها و سوسیالیست های ایرانی به چه روزی افتاده اند
که به بلندگوهای تبلیغاتی برای رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
تبدیل شده اند،این کمونیست ها این را نمی دانند که اگر شرکت های آمریکایی
بخواهند پول و سرمایه و کارخانه هایشان را از کشور چین بیرون بکشند
به چند روز نمی کشد که اقتساد کشور چین کمونیستی،کله پا میشود.
و البته کمونیست ها و اسلامگراها از این می ترسند که یک دولت سکولار دموکرات
در ایران بر سر کار بیاید و این چیزی نیست که واپس گراهای کمونیست
و اسلامگرای یخ زده در زمان،خواهان آن باشند.
ایران فردا باید کمترین تماس را با کشورهای کمونیستی همچون چین و روسیه
داشته باشد و به شدت باید در برابر اسلامگرایی و تروریسم اسلامی
و هر شکلی از فاشیسم،نیرومندانه بایستد.

۲۸-۲-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements