هذیان گویی و آشفته گویی آخوند خندان خاتمی

این اسلامگراهایی که ایران را اشغال کرده اند دیگر باید به چه زبانی بگویند که
خواهان نابودی و ویرانی ایران هستند و هیچ دوست ندارند که چیزی به
نام ایران وجود داشته باشد و تنها چیزی هم که برای این اسلامگراها
اهمیت دارد ، ماندگاری دیکتاتوری دینی و تروریسم اسلامی است که
البته دارندبه شدت از آن نمایندگی و پشتیبانی می کنند.
اینکه آخوند خندان خاتمی پس از ماه ها سکوت کردن می آید و از نیاز به
فدرالیسم در ایران اشغالی سخن می گوید را نباید ساده گرفت و از کنارش
به سادگی گذشت و البته نباید آن را خیلی هم جدی گرفت.
البته اینی هم که برخی ها دارند در اینباره تفسیرهای گوناگونی می دهند را
کار بیهوده ای می دانم چون اکنون شرایت به گونه ای نیست که
رژيم ننگین اسلامی و باندهای گوناگونش بخواهند که یک بازی تازه ای
را آغاز کنند و من این سخن گفته شده از آخوند خندان خاتمی را بیشتر
یک آشفته گویی و هذیان گویی می دانم تا چیزی دیگر.
هتا اگر سبزاللهی ها و بنفش اللهی ها بخواهند که در انتخابات نمایشی آینده
رای قومگراها را داشته باشند هیچ کاری از پیش نخواهند برد و کارشان
درست مانند آب در هاون کوبیدن است چون روند رویدادها به گونه ای
نخواهد بود که رژیم ننگین اسلامی بتواند مانند گذشته، نمایش های انتخاباتی
برگزار کند و شدت و فشار و سنگینی بایکوت های اقتسادی و سیاسی
آنچنان ویرانگر خواهد شد که رژيم ننگین اسلامی برای این کارها و برای
بازی هایی از این دست نه زمان کافی خواهد داشت و نه اینکه در شرایتی
خواهد بود که بخواهد نقشه هایی از این دست را پیاده سازی و اجرا کند.

۲۸-۲-۲۵۷۸ پارسی