رژيم ننگین اسلامی از شدت ترسش،کلاس هایی را برای این هزب اللهی ها و بسیجی ها و پاسدارها برگزار کرده است و دارد به آنها امید تزریق می کند

ینی اینجور می توانم از درون ایران اشغالی گزارش کنم که این تروریست های
پاسدار و بسیجی خیلی از گسیل شدن نیروهای رزمی و افزارهای جنگی
ارتش نیرومند آمریکا به سوی دریای پارس،ترسیده اند و به شدت دارند
خبرها در اینباره را دنبال می کنند و البته دارند اینجور به خودشان
دلداری می دهند که با موشک های دقیقی که دارند(لوله های پرنده)
خواهند توانست تا ارتش نیرومند آمریکا را به زانو دربیاورند.
رژيم ننگین اسلامی از شدت ترسش،کلاس هایی را برای این هزب اللهی ها
و بسیجی ها و پاسدارها برگزار کرده است و دارد به آنها امید تزریق می کند
و می گوید که نترسند چون جنگی رخ نخواهد داد و البته که برگزاری
چنین کلاس هایی نتیجه ی وارونه ای داشته و به ترس و هراس
این اوباش ها افزوده است.
اینی که تروریست های پاسدار و بسیجی دارند خبرهای گسیل شدن
ماشین جنگی آمریکا به سوی دریای پارس را هتا با جزییاتش دنبال می کنند
بی شک که خبری خوش و شادمان کننده برای من است.
هنگامی که تروریست های پاسدار و بسیجی به ترس و لرز می افتند
و فزا را بیش از هر زمان دیگر برای انجام کارهای تبهکارانه شان
تنگ و باریک می بینند و می دانند که دیگر از آن امنیت و آرامش
پیشین برخوردار نخواهند بود ینی که کارها دارد درست پیش می رود.
هتا این تروریست های پاسدار و بسیجی به این دل خوش کرده بودند
که روس ها به آنها کمک رسان خواهند بود و برای همین هم وزیر امور خارجه ی
خودشان را شتابان به روسیه فرستاده بودند تا به دولت روسیه بگوید که
خامنه ای تروریست و سرداران جنایتکار سپاه تروریستی پاسداران
نگران از آغاز درگیری و جنگ با ارتش نیرومند آمریکا هستند
که روس ها نیز به این وزیر امور خارجه ی رژیم ننگین اسلامی
فهمانده اند که روس ها آتش نشان نیستند که هر جا رژیم ننگین اسلامی
به دردسر می افتد،مهره هایش را روانه ی روسیه می کند
و از آنها خواهان کمک میشود.

۲۸-۲-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements