بی شک روزگاری دوزخی و آسمانی قیرگون را برای سپاه تروریستی پاسداران و رژيم ننگین اسلامی، خواستار و آرزومندم

می گویند که اگر جنگی میان رژيم ننگین اسلامی و ارتش آمریکا رخ دهد
آیا برای جنگ با سربازان آمریکایی به میدان نبرد خواهید رفت؟
البته که نخواهم رفت چون این آمریکایی ها و سربازان آمریکایی نیستند که
دشمن من هستند بلکه دشمن من سپاه تروریستی پاسداران
و رژيم ننگین اسلامی است.
همین تروریست های پاسدار و بسیجی هستند که با به راه انداختن
گشت های ننگین ارشاد اسلامی، به دنبال سرکوب زنان و دختران ایرانی اند.
همین تروریست های پاسدار و بسیجی هستند که چند سال پیش در اسپهان
به روی چندین زن و دختری که چادری نبودند اسید پاشیدند و جوی از
ترس را برای چندین روز در اسپهان و هتا کل ایران آفریدند که
زنان و دختران می ترسیدند از خانه بیرون بروند.
همین تروریست های پاسدار و بسیجی هستند که دگراندیشان و
آزادی خواهان ایرانی را سرکوب و شکنجه و زندانی و سر به نیست
کرده اند و می کنند.
همین تروریست های پاسدار و بسیجی هستند که هر سدای روشنگرانه
و آزادی خواهانه و راست گویانه ای را خفه کرده اند و می کنند.
اگر هم یک درگیری رخ دهد،بی شک این تروریست های پاسدار و بسیجی
خواهند بود که تار و مار خواهند شد و کشته های زیادی خواهند داد
و آن هنگام است که رژيم ننگین اسلامی خواهد فهمید که با بد کسی
و با بد نیروی ویرانگری در افتاده است.
شاید هم چنین جنگی آن چنان پرشتاب و تند و ناگهانی باشد که
رژیم ننگین اسلامی هتا زمان آن را نداشته باشد که بتواند
کشته ها و مرده های پاسدار و بسیجی اش را از میدان نبرد بیرون ببرد.
بی شک روزگاری دوزخی و آسمانی قیرگون را برای سپاه تروریستی پاسداران
و رژيم ننگین اسلامی خواستار و آرزومندم.
و البته پیروزمندی و سربلندی را هم برای آزادی خواهان راستین ایرانی
و هم برای ارتش آمریکا ، خواستار و آرزومندم.

۲۸-۲-۲۵۷۸ پارسی