زیر نویس شبکه ی خبر رژيم ننگین اسلامی درباره ی سخنان خامنه ای تروریست

ینی گاه برای خندیدن و سرگرم شدن نیاز نیست که هتمن بروید سراغ
یک فیلم تنز و یا بروید سراغ یک داستان خنده دار
نمونه اش همین زیر نویس شبکه ی خبر رژيم ننگین اسلامی
درباره ی سخنان خامنه ای تروریست است که هتا نشان خبر فوری
هم خورده بود ، ینی اگر کسی هدفش خندیدن
و سرگرم شدن بود بی شک باید این زیر نویس را می خواند
یک مشت سخنان پرت و پلا که درباره ی گفت و گو با آمریکا زده بود
و اینکه می گفت هدف رژيم ننگین اسلامی از برنامه ی هسته ای
دستیابی به بمب اتمی نیست چون دین و فقه این اجازه را به
رژيم ننگین اسلامی نمی دهد.
ینی میشود سخن این تروریست را باور کرد؟
چه جوری است که در قرآن ، فرمان به کشتن دگراندیشان و ناباورها
داده شده است ولی این خامنه ای تروریست اینجور نتیجه گیری می کند
که دین و فقه،اجازه ی ساخت بمب اتمی را نمی دهد؟
پس چه جوری است که این خامنه ای تروریست و لات های دست پرورده ی
پاسدار و بسیجی اش در آرزوی این هستند که اسراییل را نابود کنند
و مردم این کشور را به دریا بریزند؟
و چگونه است که این کوکلاکس کلان های اسلامی
دگراندیشان را در ایران اشغالی آزار می دهند و آنها را
به مرگ تهدید می کنند و روی در و دیوار خانه هایشان
سخنان هراس افکنانه و تروریستی می نویسند تا آنها را بترسانند
نمونه اش همین بهایی ها هستند که به شدت زیر فشار و آزار و رنج
از سوی کوکلاکس کلان های اسلامی اند.

۹-۳-۲۵۷۸ پارسی

ینی یک زمانی در ایران اشغالی تلاش شده بود تا اینجور جابیندازند که چرا آمریکایی ها بمب اتمی دارند ولی ما نداشته باشیم؟

زمانی که دانش آموز بودم یادم هست که شماری از بچه ها می گفتند که
ایران هم باید به بمب اتمی دست پیدا کند و آموزگارمان هم این را تایید می کرد
و البته خود من هم آن هنگام آدم آگاهی نبودم و فکر میکردم که اینها دارند
درست می گویند، البته آن زمان بچه ها درک جداسازی رژيم ننگین اسلامی
از ایران را نداشتند و این دو را یکی می دانستند و فکر می کردند که خیلی
آدمهای میهن دوستی هستند.
البته آن زمان ها یکی از هم کلاسی ها بود که چون به برخی رسانه های
برون مرزی ماهواره ای دسترسی داشت و برنامه هایشان را دنبال می کرد
گهگاهی سخنانی را می پراند که هنوز هم یادم هست که گاهی
با برخی از بچه ها بگو مگو میکرد.
ینی یک زمانی در ایران اشغالی تلاش شده بود تا اینجور جابیندازند
که چرا آمریکایی ها بمب اتمی دارند ولی ما نداشته باشیم؟ ولی
هیچگاه فرق کشور آمریکا را با رژيم ننگین اسلامی به ما نمی گفتند
که بی شک فرقشان از زمین تا آسمان است.

۹-۳-۲۵۷۸ پارسی

امردادماه بی شک باید ماه سرنوشت سازی باشد

به به چه خبر خوبی است که می بینم رژيم ننگین اسلامی فروش نفتش
به چیزی نزدیک به چاهار سد هزار بشکه در روز رسیده است.
ینی رژيم ننگین اسلامی با فروش چاهار سد هزار بشکه در روز
می خواهد چه کار کند؟
اینکه می بینم رژيم ننگین اسلامی دارد خودزنی می کند
همین من را شادمان و آرامتر می کند، چون با این روشی که در
پیش گرفته است بی شک کله پا شدن و فروپاشی اش
چه روز شیرینی خواهد بود.
این کاهش بهای ارز و تلا هم که گاهی دیده میشود
ساختگی و زودگذر است چون اقتساد ایران اشغالی در
آن اندازه و توان نیست که بخواهد در برابر تنگناها و بایکوت های
اقتسادی بایستد و آسیبی نبیند.
امردادماه بی شک باید ماه سرنوشت سازی باشد ینی اینجور
فکر می کنم که در این ماه مردم کاملن اثرگذاری بایکوت های
اقتسادی را لمس خواهند کرد و خواهند فهمید که نباید در برابر
رژيم ننگین اسلامی سکوت کنند و بگذارند که هر کاری دلش خواست انجام دهد
ینی کم کم شماری زیادی از ساکنان ایران اشغالی به این نتیجه خواهند رسید
که این ساختار ننگین و فاسد و تبهکار باید برود و کاش این نتیجه گیری زمانی
رخ دهد که خیلی خیلی خیلی دیر نشده باشد.

۹-۳-۲۵۷۸ پارسی

بهترین کار برای ایرانی ها این است که همزمان با راهپیمایی این چنینی در روز آدینه،از خانه بیرون نیایند

آدینه ی این هفته گویا مانند سال های پیش قرار است که تروریست های
پاسدار و بسیجی در خیابان ها راهپیمایی کنند و فریاد مرگ بر اسراییل
و فریاد مرگ بر آمریکا سر بدهند، ینی می خواهند یک نمای این چنینی
و ترسناک را از ایران اشغالی به سایر کشورها بفرستند و بگویند که
همگی ساکنان ایران اشغالی ،خواستار نابودی
آمریکا و اسراییل هستند ولی هیچ هم اینجور نیست
ینی خیلی ها هم هستند که به چنین راهپیمایی هایی نمی روند
و خواستار نابودی آمریکا و اسراییل هم نیستند.
اینکه کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران اشغالی می کوشند
تا واژه ی دیگری را جایگزین واژه ی اورشلیم کنند را کار بیهوده ای می دانم
چون واژه ای که آن ها به کار می برند را دست کم ، من یادم نمی آید
که در وبلاگم به کار برده باشم و اگر هم به کار برده ام
اندک و برای اشاره کردن بوده است.
نمونه اش خودم که اگر شهروندی آمریکا و یا اسراییل را داشتم
هتمن برای زندگی کردن به یکی از این دو کشور می رفتم
و در ایران اشغالی نمی ماندم ولی این را هم بگویم که
تنها چیزی که من را در ایران اشغالی نگه داشته
امید من برای رهایی ایران اشغالی از چنگال تروریسم اسلامی است.
در این روز بهترین کار برای ایرانی ها این است که همزمان با
راهپیمایی این چنینی در روز آدینه،از خانه بیرون نیایند و
در خانه بمانند تا خیابان ها خلوت تر باشد ینی این دیگر کمترین
و کم هزینه ترین کاری است که میشود آن را انجام داد.

۹-۳-۲۵۷۸ پارسی