نسل های آینده هم در این مبارزه درگیر شده اند و جریان های کنونی هتا تا پایان زمان،کم و بیش بر آنها اثر خواهند گذاشت

در میان یادداشت هایم ، نوشته ای را دیدم که درباره ی
گزارش کمیسیون میهنی فزایی آمریکا در سال ۱۹۸۶ است
که در یک برش از این گزارش به سخن تام پین اشاره شده
که در ویژه نوشتی با نام خرد درست در سال ۱۷۷۶ زایشی
درباره ی استقلال آمریکا گفته است:
این رویداد در پیوند با یک شهر،بخش،استان یا کشور نیست
بلکه در پیوند با یک قاره است …. این پدیده در پیوند با یک روز
یک سال یا یک زمانه نیست بلکه نسل های آینده هم در این مبارزه
درگیر شده اند و جریان های کنونی هتا تا پایان زمان،کم و بیش
بر آنها اثر خواهند گذاشت.

۲۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements