اگر آمریکا نبود اکنون کره ی زمین در لجنزار اسلامگرایی و کمونیسم غرق شده بود

البته که جنگ چیزخوبی نیست ولی باید این را بپذیریم که اگر آمریکا نبود
اکنون کره ی زمین در لجنزار اسلامگرایی و کمونیسم ، غرق شده بود
و این آمریکا بود که با همه ی توان در برابر کمونیسم، جانانه ایستادگی کرد
و اگر نبود توان و پشتیبانی ارتش امریکا، مگر میشد دولت اسلامی
اراق و شام را تار و مار کرد؟
ینی چه که یک کمونیست می گوید که اگر روسیه نبود
آمریکا، ایران را بمباران اتمی کرده بود؟
ینی یک کمونیست،دوستدار اسلام و اسلامگرایی و خدا شده است؟
البته که نه بلکه پاسخ پرسش در این است که کمونیسم نیز مانند
اسلامگرایی،سرمایه اش ناآگاهی مردم و گرایش به زندگی قبیله ای است.
نمی گویم رژيم ننگین اسلامی خوب است ولی به این فکر کنیم که
اگر به جای رژیم ننگین اسلامی،یک رژيم کمونیستی بر سر کار می آمد
آن هنگام شاید مردم هوایی میشدند تا پس از سرنگون کردن رژيم کمونیستی
یک دولت دینی و اسلامی برپاکنند، آن هنگام کشور ایران زنجیروار
از چاله به چاه و از چاه به چاله می افتاد و اکنون بیننده ی این هستم
که دولت دینی در ایران اشغالی ، رسواتر و بی آبروتر از پیش است.
این کمونیست هایی که از تروریستی نامیده شدن سپاه تروریستی پاسداران
ناخشنودند برای این است که همگرایی زیادی با این کوکلاکس کلان های اسلامی دارند
و تنها در یک چیز با آنها فرق دارند و آنهم بی خدا بودن آنهاست
دوران زندگی قبیله ای سپری شده است ولی کمونیست ها و اسلامگراها
شیفته ی زندگی قبیله ای اند و برای همین هم هست که در جاهایی
که ناآگاهی پررنگ است اینها در آنجاها زمینه برای خودنمایی پیدا می کنند.

۲۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements