باید بگویم اشتباه از من بوده است

پریروز نوشته ای را در تارنمای آقای سام قندچی خواندم که به یکی از
یادداشت هایم اشاره کرده و نوشته بود که سپاه تروریستی پاسداران
در پشت ماجرای مونتاژ فیلمی بوده است که در آن وانمود میشود که
خانم الینژاد پس از افزوده شدن نام سپاه تروریستی پاسداران
به لیست سیاه سازمان های تروریستی،تن پوشی بر تن کرده است
که به رنگ تن پوش های تروریست های پاسدار می باشد.
باید بگویم که من این فیلم را ندیده ام و اگر این یک دستکاری و
دروغپردازی است ، ایراد از من بوده است که خیل شتابزده
درباره ی بانو الینژاد نتیجه گیری کرده ام و من تنها فرتورهایی از
چند اجرا کننده ی برنامه و گوینده ی خبر را ، بار نخست
در یک تارنمای قومگرا و یک دیدگاه را در اینباره در یک وبلاگ دیده بودم.
باز هم می گویم، ایراد از من است که توجه موشکافانه ای در اینباره
نداشتم و شاید نتیجه گیری خیلی شتابزده ای داشتم.
چون نه فیلم مونتاژ شده را دیده ام و نه دنبال کننده ی
برنامه های تلویزیونی سدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی
و من و تو وایران اینترنشنال هستم ، شاید این اجراکنندگان
و گویندگان خبر هم تن پوش هایی به رنگ تن پوش های
سپاه تروریستی پاسداران پوشیده باشند یا نپوشیده باشند
و چون من برنامه ها را ندیده ام پس نمی توانم دیدگاه درستی
دراینباره داشته باشم.
البته در آن نوشته ام ، انتقادی هم به بانو الینژاد کرده بودم
و نه برای آن انتقاد، بلکه چون بی آنکه درستی یا نادرستی ماجرای
پوشیدن همزمان تن پوش های سبز رنگ را بررسی کرده باشم
نتیجه گیری شتابزده ای درباره ی ایشان و یا کسان دیگر داشتم که
باید بگویم اشتباه از من بوده است.
و البته کسان دیگری هم هستند که نه نامشان را می دانم
و نه نام برنامه هایشان را ولی به نام این شبکه های تلویزیونی
در بالا اشاره کرده ام که نمی دانم که اینها در آن برنامه ها
همزمان تن پوش هایی به رنگ تن پوش های سپاه تروریستی پاسداران
بر تن کرده بودند یا نه و یا اینکه فرتورهای انتشار یافته از اینها
در اینترنت ، برش خورده از فیلم مونتاژ شده و دستکاری
شده است یا نه؟
به هر روی نمیشود جهت گیری بیشتر این رسانه های نامبرده شده
در بالا را با رژيم ننگین اسلامی و سبزاللهی ها را نادیده گرفت.
باز هم می گویم اگر نتیجه گیری نادرستی کرده ام
برای این بود که بررسی ژرفی در اینباره نکرده بودم و برپایه ی
گفته ها و نوشته ها، درباره ی تن پوش های سبزرنگ نتیجه گیری
کرده بودم و چون باور دارم که باید راستگو بود و از زدن اتهام های
نادرست به کسی پرهیز کرد برای همین، اشتباه خودم را می پذیرم.
باز هم تاکید می کنم که من نه فیلم مونتاژ شده را دیده ام
و نه برنامه های تلویزیونی این شبکه ها را دیده ام
و تنها فرتورهای برش خورده ای را در اینترنت دیده بودم
که در آن گویندگان و اجرا کنندگان برنامه های این شبکه ها
تن پوش های همرنگ با تن پوش های سپاه تروریستی پاسداران
بر تن داشتند و برای همین نمی توانم دیدگاه درستی در اینباره داشته باشم
آنچنان که آقای سام قندچی در تارنمای خودش به این اشاره کرده است
که در پشت این ماجرا ، سپاه تروریستی پاسداران است تا در میان
مخالفان رژيم ننگین اسلامی، جنگ و درگیری پدید بیاورد
و البته که در این نباید شکی داشت و این درسی خواهد شد برایم
تا از این پس با چشمانی بازتر به پیرامونم نگاه کنم و از اشتباهم
درس بگیرم.
البته دیروز، نوشته ای را در تارنمای ایران گلوبال دیدم که
در آن به این فیلم مونتاژ شده از سوی سپاه تروریستی پاسداران
اشاره شده و به این پرداخته شده بود که هتا آقای تبرزدی نیز
گول این فیلم و دروغ پراکنی های سپاه تروریستی پاسداران را خورده است
البته من سخنان آقای تبرزدی را نشنیده ام و نمی توانم در اینباره
چیزی برای گفتن داشته باشم.

۲۷-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements