اینها باید رسمن گفته شود نه اینکه اینها در ذهنمان باشد و بخواهیم سپس تر ها آنها را بگوییم

به راستی که خیلی ها هنوز فکر می کنند که در اندازه ای هستند که
دولت دونالد ترامپ بتواند با آنها وارد گفت و گو شود.
کدام گروه و هزبی را از سوی ایرانیان برانداز سراغ دارید که
دارای برنامه ای گویا برای آینده باشد؟
و چه برنامه ای دارند تا بتوانند از پشتیبانی مستقیم
دولت کنونی آمریکا برخوردار شوند؟
نخستین برنامه پس از سرنگون شدن و یا سرنگون کردن رژيم ننگین اسلامی
باید واپس راندن چین کمونیستی و روسیه ی کمونیستی
تا پشت مرزهای ایران باشد و اینها باید رسمن گفته شود نه اینکه
اینها در ذهنمان باشد و بخواهیم سپس تر ها آنها را بگوییم.

۲۴-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements