هواپیماها چه پیش از وارد شدن به درون مرزهای ایران اشغالی و چه پس از بیرون آمدن از مرزهای ایران اشغالی،همگی باید وارسی شوند

از دید من که همه ی هواپیماهایی که از ایران اشغالی بیرون می روند
و آن هواپیماهایی هم که می خواهند به سوی ایران اشغالی پرواز کنند
همگی شان چه پس از بیرون رفتن از مرزهای ایران اشغالی
و چه پیش از وارد شدن به درون مرزهای ایران اشغالی
باید وارسی شوند آنهم در فرودگاه هایی که در نقشه
نزدیک ترین فرودگاه ها به ایران اشغالی اند و نشانه گذاری شده
و برای این کار برگزیده شده اند و پس از آن است که این هواپیماها
خواهند توانست تا به پرواز خودشان دنباله دهند
وگرنه باید جلوی پرواز هواپیماهایی که
از درون مرزهای ایران اشغالی بر می خیزند
و یا می خواهند در درون مرزهای ایران اشغالی فرود بیایند
گرفته شود.

۲۱-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements