فرقی نمی کند که یک سازمان تروریستی تا چه اندازه بزرگ یا کوچک باشد

این نمایندگان مجلس ننگین شورای اسلامی دیروز در یک نمایش مسخره
بیشترشان تن پوش های سپاه تروریستی پاسداران را به تن کرده بودند
تا بگویند که سپاه تروریستی پاسداران را دوست دارند و از آن پشتیبانی می کنند
خب این کار اینها چیزی را دگرگون نمی کند چون فرقی نمی کند که
یک سازمان تروریستی تا چه اندازه بزرگ یا کوچک باشد
و نیروهای یک سازمان تروریستی چه ده نفر باشند چه پنجاه میلیون نفر
و چه چند میلیارد نفر باز هم همگی شان برچسب تروریست را با خودشان
یدک خواهند کشید و همگی شان تروریست نامیده خواهند شد.

۲۱-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements