دولت آمریکا، سازمان سدا و سیمای رژیم ننگین اسلامی را بایکوت کند که چه شود؟

ینی دولت آمریکا، سازمان سدا و سیمای رژیم ننگین اسلامی
را بایکوت کند که چه شود؟
مگر این برنامه های رادیویی و تلویزیونی رژيم ننگین اسلامی
چند دنبال کننده دارد؟و تا چه اندازه می تواند روی دیگران اثر بگذارد؟
خود این سدا و سیمای رژيم ننگین اسلامی در درون ایران اشغالی
دنبال کننده ی چندانی ندارد و در بیرون از مرزهای ایران اشغالی
هم که یا دنبال کننده ندارد یا اینکه شمار دنبال کنندگان آن
خیلی اندک است.

۲۱-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements