او بهتر از هر کسی می داند که با تروریست ها باید با زبان زور سخن گفت

ینی این آدم هایی که نام خودشان را کارشناس گذاشته اند
و در روزنامه ها و خبرگزاری های آمریکایی سخن می گویند به راستی
تا این اندازه ساده انگارانه به رخدادها می نگرند که فکر می کنند
آقای دونالد ترامپ برای خودنمایی است که دارد کارهای بزرگ را
انجام می دهد؟ چرا نمی خواهند این را بپذیرند که آمریکای کنونی
به رییس جمهوری همچون دونالد ترامپ نیاز داشت؟
رییس جمهوری که بزرگی و شکوه را به آمریکا بازگردانده است
بهتر از هر کسی می داند که با تروریست ها باید با زبان زور سخن گفت
و برای همین هم در برابر رژيم ننگین اسلامی دارد با زبان زور سخن می گوید
و آیا این کار بدی است؟

۲۱-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements