سرانجام،آقای دونالد ترامپ،رژيم ننگین اسلامی را به همراه سپاه تروریستی پاسداران به سوی سیاهچاله هل داد

من انتزار داشتم که آقای دونالد ترامپ در پیام نوروزی اش
نام سپاه تروریستی پاسداران را در لیست سیاه نام سازمان های تروریستی
بگنجاند ولی این چنین نشد و همین چند روز پیش نیز گفتم که روز
بیستم فروردین ماه،روز گذر از شرایت مرزی خواهد بود
پس از آن و همین چند روز پیش بود که در خبرها خواندم که اهتمال دارد
آقای دونالد ترامپ،دوشنبه شب(دیشب)،نام سپاه تروریستی پاسداران
را به این لیست سیاه بیفزاید و البته که من برای فرارسیدن این چنین
روزی بی شک روز شماری کرده بودم و انتزارش را هم داشتم و هتا برای
اینکه لذت شنیدن این خبر برایم چند برابر شود،خودم را به بی توجهی
زده بودم و هتا در این یک روز گذشته خبرها را در اینترنت دنبال نکردم تا
از زبان خود رژیم ننگین اسلامی این خبر را بشنوم.
بی آنکه بدانم آقای دونالد ترامپ این کار بزرگ را انجام داده است یا نه
پس از دیدن چند برنامه ی تلویزیونی خواستم که بخوابم ولی یادم افتاد که
باید سری به خبرها بزنم و نگاهی به شبکه ی خبر رژیم ننگین اسلامی
انداختم و دیدم که در زیرنویس هی دارند آمریکا و ارتش آمریکا را تهدید
می کنند پس فهمیدم که آقای دونالد ترامپ،کار بزرگ را انجام داده
و رژيم ننگین اسلامی را به همراه سپاه تروریستی پاسداران
به سوی سیاهچاله هل داده است.

۲۰-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements