دور نیست آن روزی که شکست های پیاپی و دنباله دار را تجربه کنند و توفان خشم، لرزه بر اندامشان بیندازد

این تروریست های پاسدار و بسیجی از اینکه می بینند
نمی توانند کنترلی روی نوشته ها و گفته های ایرانیان آزادی خواه
داشته باشند به شدت خشمگین هستند و البته تنها کاری هم که از
دستشان بر می آید همین خشمگین شدن است.
در خواب هم نمی دیدند که روزی برسد که ایرانیانی پیدا شوند
که آزادانه و در اینترنت از بی خدا بودن و از بی دین بودن
و از مرتد بودنشان بگویند و یا از تبهکاری ها و دزدی های
سرکردگان رژيم ننگین اسلامی بگویند.
قاسم سلیمانی ها و سایر تروریست های پاسدار و بسیجی
این را باید آویزه ی گوششان کنند که روز مجازاتشان نزدیک است
و دور نیست آن روزی که شکست های پیاپی و دنباله دار را تجربه کنند
و توفان خشم، لرزه بر اندامشان بیندازد.
تروریست های پاسدار و بسیجی باید پاسخگوی این همه
شکنجه گری ها و کشتارگری ها و دزدی ها و لات بازی هایشان باشند
و نباید فکر کنند که پس از سرنگون شدن رژيم ننگین اسلامی
خواهند توانست که خیلی آسان، ردپاهایشان را پاک
و یا خودشان را گم و گور کنند.

۱۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements