اگر سپاه تروریستی پاسداران بخواهد دست به کوچکترین اشتباهی بزند،جنگ به درون ایران اشغالی کشیده خواهد شد

همین که سپاه تروریستی پاسداران از سوی دولت آمریکا
رسمن یک سازمان تروریستی خوانده شود ینی اینکه دیگر
کار رژیم ننگین اسلامی را باید پایان یافته دانست
چون با این کار خیلی آشکار و روشن می توان گفت که
پروژه ی نابودی و سرنگونی رژيم ننگین اسلامی کلید خورده است.
البته در این میان ، سپاه تروریستی پاسداران بیشتر به یک مترسک
تبدیل خواهد شد چون ارتش اسراییل از آن پس
تک تک پایگاه ها و انبارهای سپاه تروریستی پاسداران را
در سوریه شخم خواهد زد.
و اگر سپاه تروریستی پاسداران بخواهد دست به کوچکترین
اشتباهی بزند،جنگ به درون ایران اشغالی کشیده خواهد شد
و آن هنگام پایگاه و انبارها و پناهگاه های سپاه تروریستی پاسداران
با توان ویرانگرانه ی نیروی هوایی ارتش آمریکا و ارتش اسراییل
در هم کوبیده خواهند شد و در این میان تروریست های پاسدار
و بسیجی می خواهند در کدامین جنگ زمینی شرکت کنند؟
در هالی که توان جنگی آمریکا و اسراییل تبدیل به سایه ها خواهند شد
ینی بهره گیری از نیروی هوایی و موشک های ویرانگر و دقیق
و در آن هنگام است که پوشالی بودن توان و نیروی
تروریست های پاسدار و بسیجی برای همگان بیش از پیش
آشکار خواهد شد.

۱۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements