دوست داشتن میهن این نیست که باورمند به دین اسلام و یا باورمند به دین زرتشتی باشم

شاید یک دین نسبت به سایر دین ها کمتر زیانبارتر و کمتر آسیب زا تر باشد
ولی همگی سر و ته یک کرباس اند و هیچ کدامشان به درد اکنونیان
نمی خورد،دین بهایی،دین اسلام،دین زرتشتی،دین یهود،دین ترسایی
این ها و سایر دین ها به چه درد من می خورد و چرا باید به این دین ها
و باورهای باشنده در این دین ها ارج بنهم؟
چرا باید به دلیل زاده شدن در یک سرزمین،بخواهم که باورهای دینی
پدر و مادرم را با خودم یدک بکشم؟
دوست داشتن میهن این نیست که باورمند به دین اسلام و یا
باورمند به دین زرتشتی باشم.
بسیار مسخره است زمانی که می بینم پیروان برخی از دین ها
خودشان را مالک یک سرزمین می دانند در هالی که دیرینگی دین آنها
و هتا دیرینگی زیست آن مردمان در آن سرزمین به چند هزار سال هم
نمی رسد ولی خودشان را مالک بی چون و چرای آن سرزمین می دانند.
این که گفته شود ایران، سرزمین زرتشتی ها است و باید همه زرتشتی
باشند به همان اندازه یاوه و چرت و پرت است که اگر گفته شود
ایران سرزمین مسلمان ها است و همه باید در آن مسلمان باشند.

۱۷-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements