به این رسانه ها توجه نکنید و آنها را بایکوت کنید این که کاری ندارد

نمی دانم چرا برخی از این خبرگزاری های برون مرزی که شناخته شده
هم هستند ، کارکنانش از میان این روزنامه نگارهایی هستند
که پیشینه ی کارکردن در روزنامه ها و خبرگزاری های
رژیم ننگین اسلامی را داشته اند؟
چرا کس دیگری نمی تواند به جز اینها به این رادیو و تلویزیون ها بپیوندد؟
جالب این است که برخی با آگاهی به این چیزها همه اش دارند
ناله می کنند که چرا این رسانه ها اینجوری اند
خب به این رسانه ها توجه نکنید و آنها را بایکوت کنید
این که کاری ندارد و تلاش کنید تا برای خودتان یک رسانه ی جداگانه
داشته باشید و در آن سخنان خودتان را بگویید.

۱۷-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements