برای این است که سهمی از این دزدی های رژيم ننگین اسلامی به او نرسیده است وگرنه نمی نالید

کسی که می رود و به رژيم ننگین اسلامی رای می دهد
خودش در همه ی این تبهکاری های رژيم ننگین اسلامی
سهیم و شریک است و نمی تواند خودش را کنار بکشد
این که چنین کسی از بایکوت های اقتسادی و سیاسی آمریکا
به روی رژيم ننگین اسلامی می نالد برای این است که سهمی از
این دزدی های رژيم ننگین اسلامی به او نرسیده است
وگرنه نمی نالید.
این چنین کسانی تنها دغدغه ای که ندارند دغدغه ی آزادی است
کسی که به رژيم ننگین اسلامی رای می دهد
کسی که در برابر تبهکاری های رژيم ننگین اسلامی سکوت می کند
و کسی که برای ماندگاری رژيم ننگین اسلامی می جنگد
این ها همگی در تبهکاری های رژيم ننگین اسلامی سهم دارند
و شریک هستند و همین فشارها و بایکوت های اقتسادی نتیجه ی
این است که اینها همگی یا با رژيم ننگین اسلامی همسدا هستند
و یا با سیاست هایش همراهی می کنند و یا در برابر سیاست های
رژيم ننگین اسلامی سکوت کرده اند.

۸-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

چنین کسی تنها به فکر شکم خویش است و نباید سخنان او را نشانه ای از هوش او بدانیم

کسی که با دیدن هواپیماهای کهنه ی آمریکایی که رژيم ننگین
اسلامی آن را رنگ آمیزی کرده و می گوید که خودش ساخته است
چنان شادمان میشود که می گوید هتا آمریکایی ها هم توان ساخت
چنین جنگنده ای را ندارند و چنان غروری به او دست می دهد که
فکر می کند نیرومندترین فرد جهان است و به تنها چیزی هم که فکر
می کند پر کردن شکمش است آنهم به هر شیوه ای که شده.
چنین کسی تنها به فکر شکم خویش است و نباید سخنان او را
نشانه ای از هوش او بدانیم،رفتار چنین کسانی درست مانند
رفتار یک کودک است که فکر می کند،پدرش نیرومندترین فرد
روی کره ی زمین است.

۸-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

تنها یک توفان از جنس خشم است که می تواند ما را در سرنگون کردن رژيم ننگین اسلامی همراهی کند

از اینکه می بینم بانوی آزادیبان آمده و در وبلاگش پس از مدت ها
همین چند روز پیش،نوشته ای را انتشار داده است،هم شادمانم و
هم اندوهگینم،شادمان از این هستم که می بینم دوباره می نویسد
و اندوهگین از این هستم که می بینم در نوشته اش رگه هایی از
ناامیدی و دلسردی دیده میشود.
در پاسخ به بانوی آزادیبان باید بگویم که دیگر کار از کار گذشته است
و هتا نافرمانی شهروندان نیز نمی تواند ما را از دست این
کوکلاکس کلان های اسلامی رهایی ببخشد بلکه تنها یک
توفان از جنس خشم است که می تواند ما را در سرنگون کردن
رژيم ننگین اسلامی همراهی کند.

۸-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

این آخوندها چه کاره اند که یک کشور را به گروگان گرفته اند و ایران اشغالی را سرقفلی خودشان می دانند؟

چند روز پیش در یکی از روزنامه های وابسته به رژيم ننگین اسلامی
دیدم که تیتر زده شده بود که خیابان ها و پیاده روها،سرقفلی
دست فروشان نیست.
خب اگر اینگونه است پس این آخوندها چه کاره اند
که یک کشور را به گروگان گرفته اند و ایران اشغالی را
سرقفلی خودشان می دانند؟
به راستی آدم باید تا چه اندازه پر رو و گستاخ باشد
که یک کشوری را به گروگان بگیرد و خودش را مالک و دارنده ی
آن کشور هم بداند و همه چیز آن کشور را هم به تاراج ببرد
و چشم دیدن دست فروش ها را نداشته باشد.

۷-۱۲-۲۵۷۷ پارسی