تاریخ به سود ما مبارزان آزادی اگر بچرخد

زمانی که یکی از دوستداران رژيم ننگین اسلامی می گوید که
هتا روس ها نیز از آمریکا و ارتش نیرومندش می ترسند چه برسد به
سپاه تروریستی پاسداران و بر روی این نکته تاکید دارد که سپاه تروریستی پاسداران
جرات رودرویی مستقیم با ارتش اسراییل را ندارد،دیگر من چه میتوانم بگویم؟
ینی خودشان این ها را می دانند ولی دارند برای مزدورانی که به راستی
چیزی به جز بازیچه در دستان رژيم ننگین اسلامی نیستند،گنده گویی و
چرت و پرت گویی می کنند و این مزدوران هم شست و شوی مغزی
شده و سخنان این کوکلاکس کلان های اسلامی را باور کرده اند.
و البته مهره های رژيم ننگین اسلامی ،در زبان آماده اند که از رژيم ننگین و
پلید اسلامی نگهبانی کنند ولی در میدان نبرد ، جرات رودرویی با مبارزان آماده
و تجهیز شده مانند ارتش آمریکا و اسراییل را ندارند و تنها زورشان به زنان و دخترانی می رسد
که در ایران اشغالی تار موهایشان از روسری های اجباری اسلامی بیرون زده است
و یا اینکه زورشان به ستار بهشتی میرسد که او را با دستانی بسته و در
شکنجه گاه های اسلامی شان، کشتند و یا اینکه زورشان به دست فروشانی
می رسد که با مشت و لگدپرانی، دار و ندار آنها را به هم می زنند و نابود می کنند.
تاریخ به سود ما مبارزان آزادی اگر بچرخد آن هنگام این مزدوران
رژيم ننگین اسلامی که همان تروریست های پاسدار و بسیجی هستند
ترس را از نزدیک لمس خواهند کرد و البته این باید هتمن رخ بدهد که
هیچ تروریستی نباید در امنیت و آرامش و آسایش باشد بلکه همیشه باید
این ترس با او باشد که مجازات خواهد شد و از مجازات گریزی نخواهد داشت.

۹-۱۰-۲۵۷۷ پارسی

رسانه هایی که می خواهند همه را به سوی خودشان بکشانند و رای همه را در جیب هایشان داشته باشند

ینی به راستی این ها چه جور آدمهایی هستند که برنامه های بی بی سی و
رادیو فردا را دنبال می کنند و به خیال خودشان فکر می کنند که دارند
برای رسیدن به آزادی مبارزه می کنند؟
ینی این رسانه های سرگرم کننده تا این اندازه می خواهند شما آگاه باشید
که به جایگاه سروری جهان برسید؟
این رسانه ها، بنگاه های سخن پراکنی و پخش خبر هستند نه رسانه های
آگاهی بخش و روشنگر،رسانه هایی که می خواهند همه را به سوی خودشان
بکشانند و رای همه را در جیب هایشان داشته باشند مجبورند بسیاری از
چیزها را نگویند تا برخی آزرده نشوند هتا اگر آن سخن راست باشد.
پس بی شک چنین رسانه هایی به درد من یکی که نمیخورد و شاید تنها
برای سرگرمی بخواهم که گاهی به آنها سری بزنم وگرنه این رسانه ها برایم
ارزشی بیش از این ندارند.

۹-۱۰-۲۵۷۷ پارسی

خدا به نماز خواندن و نماز نخواندن من نیاز دارد

یکی که خیلی نماز می خواند من را به نماز خواندن فرا خواند و گفت
که نماز خواندن خیلی خوب است و من هم گفتم که خیلی سال است که
نماز نمی خوانم و البته این را کمی تند گفتم و او گفت که خدا
هیچ نیازی به این ندارد که تو نماز بخوانی یا نخوانی.
و البته من هم با رندی به او گفتم که اگر این خدایی که تو می گویی
به نماز خواندن یا نماز نخواندن من نیازی ندارد پس چرا کسانی
را که نماز نمی خوانند را می خواهد به دوزخ ببرد و در آن جا آنها را شکنجه کند؟
+
و البته خدای باشنده در دین ها به خواندن و نخواندن نماز نیاز دارد
چون بدون نماز و پرستش،هیچ خدایی هم در کار نخواهد بود
چون این نمایش هایی که با نام نماز و پرستش و راز و نیاز هستند
همگی شان کمک می کنند تا ایده ی خدای آسمانی و مقدس
در ذهن ها زنده بماند و نابود نشود.

۸-۱۰-۲۵۷۷ پارسی

تلاش برای مبارزه با اهریمنی به نام دین،خدا و تقدس

در ایران اشغالی می خواهی هر کاری انجام دهی یک پرسشنامه و یا
یک کاغذی به دستت می دهند که باید آن را پر کنی و البته باید این را هم
بنویسی که دینت چیست؟چه گیری افتاده ایم،به اینها چه که خت فکری
من چیست و باورمند به چه هستم؟
یک بی خدا و یک بی دین مانند من، اگر راستش را بنویسد که روشن است
که باید ختر مرگ را به جان بخرد و هتا این باورمندان به دین های دیگر
نیز با همین دشواری روبرو هستند ولی نه به اندازه ی بی خداها.
آیا این چاهار دهه ی تاریکی که در کشورمان است را پایانی خواهد بود؟
این کارها بیشتر و بیشتر من بی خدا را از دین و خدا گریزان می کند
و من را به این نتیجه می رساند که تلاشم را برای مبارزه با
اهریمنی به نام دین و خدا و تقدس ،خیلی افزایش دهم.
بر آشورایتان نمی گریم و هیچ یک از این نوشته های سراسر
مقدس و به درد نخور دینی تان برایم ، هیچ ارزشی ندارد.
به راستی آیا به دور از خرد نیست که یک کسی چشم به راه کسی
باشد که برپایه ی افسانه ها ، بیش از هزار و اندی سال است که
درون چاه زندگی می کند و سرگرم چاه نوردی است و البته از
دیده ها ناپیدا است و یک زمانی خواهد آمد و پیدا خواهد شد
تا همه ی دگراندیشان و ناباورها به دین و خدا را کشتار
و رودهایی از خون جاری کند؟

۸-۱۰-۲۵۷۷ پارسی