اکنون تمرکز دولت نتانیاهو بیشتر به روی رژيم ننگین اسلامی است

چند روز پیش، گروه های تروریستی در فلستین به موشک پرانی به سوی
خاک اسراییل دست زدند و با اینکه ارتش اسراییل به این موشک پرانی ها
پاسخ داد ولی واکنش ارتش اسراییل آنچنان کوبنده و نیرومند نبود
که این برخورد نرم و نه چندان نیرومند ارتش اسراییل با موشک پرانی های
گروه های تروریستی ،واکنش تند بسیاری از اسراییلی ها را برانگیخت.
من فکر می کنم که اکنون تمرکز دولت نتانیاهو بیشتر به روی
رژيم ننگین اسلامی است و نمی خواهد الکی خودش را در
این بزنگاه تاریخی درگیر یک جنگ و درگیری بی مورد و کم ارزش کند.

۲۷-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements