آری یک مو نارنجی در آمریکا با برنامه های هوشمندانه اش این اوباشان پاسدار و بسیجی را بدجور به ترس و لرز انداخته است

آقای دونالد ترامپ به هنگام سخن گفتن از رژيم ننگین اسلامی
هیچگاه خشمگین نمیشود بلکه با خونسردی کامل سخن می گوید
ولی سران رژيم ننگین اسلامی به هنگام نام بردن از دونالد ترامپ
خشمگین هستند و چهره ی آنها مانند لبو سرخ میشود و رگ های
گردنشان نیز کلفت میشود و داد و فریاد راه می اندازند.
هر زمان که دیدید دونالد ترامپ در تیتر خبرها نیست، بدانید که
دارد روی برنامه های دیگری که در سرش دارد، کار می کند و این
ویژگی برجسته ی دولت ترامپ است.
چه شد آن نیرو و توانی که اوباشان پاسدار و بسیجی از آن
سخن می گفتند؟آری یک مو نارنجی در آمریکا با برنامه های
هوشمندانه اش این اوباشان پاسدار و بسیجی را بدجور به
ترس و لرز انداخته است و این پاسدارها و بسیجی ها همواره
ترس این را دارند که نکند رژيم ننگین اسلامی شان فروبپاشد.

۲۷-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements