چرا رژیم ننگین اسلامی،رژيمی نفتی-هرویینی و تروریستی است؟

سپاه تروریستی پاسداران پس از دانستن این که فروش نفت رژیم ننگین اسلامی
رو به کاهش است بی شک تلاش خواهد کرد تا از راه های دیگر
درآمدی برای کنش های تروریستی اش داشته باشد و چه راهی بهتر از
قاچاق و فروش مواد مخدر؟همین سازمان تروریستی هزب الله لبنان که
با سپاه تروریستی پاسداران همکاری نزدیکی دارد،کارنامه سنگینی درباره
فروش و قاچاق مواد مخدر دارد که سندهای آن نیز در اینترنت در دسترس است
که یکی از آنها را چند ماه پیش خودم ترجمه و در وبلاگ گذاشته بودم.
همین چند روز پیش بود که یک کشتی که در بندر ابباس بارگیری شده بود
مقدار زیادی مواد مخدر(هرویین) نیز در آن جاساز شده بود که پلیس دو کشور
ایتالیا و هلند در زمینه ی ردیابی این بار همکاری داشتند.
در خود همین ایران، خرید و فروش و قاچاق تریاک و هشیش و …
دارای کیفر سنگینی نیست ولی ساخت و فروش و نگهداری ماده ی مخدر
شیشه دارای کیفر سنگینی است، البته از دید من چون شیشه را می توان
در هرجایی و البته با مواد اولیه ساخت و این می تواند کنترل مواد مخدر
را از دست مافیای مواد مخدر در ایران دور نگه دارد
که بی شک سپاه تروریستی پاسداران بخش بزرگی از
این مافیای مواد مخدر است و این کنترل نشدنی بودن بازار ماده ی
مخدر شیشه است که می تواند دلیلی باشد برای کیفرهای سنگین سازندگان
و فروشندگان این ماده ی مخدر.
در ایران که دسترسی به ماده مخدر خیلی آسان است و تنها کافی است
تا کسی افیونی باشد که می تواند مانند آب خوردن به مواد مخدر
دسترسی داشته باشد.
البته رژيم ننگین اسلامی چندان هم بدش نمی آید که درسد چشمگیری از
مردم افیونی شوند تا نتوانند چوپ لای چرخ ماشین سرکوب و ترور
و دزدی و سانسور این رژيم بگذارند.
البته در زمان سربازی ام می دیدم که شماری از درجه دارها
افیونی بودند و این را می توانم بگویم که رژيم ننگین اسلامی
رژيمی هرویینی-نفتی و تروریستی است.
ینی پایه های رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
بر روی تروریسم اسلامی،نفت و قاچاق کالا و قاچاق موادمخدر استوار است.
آیا تا کنون در خبرها خوانده اید که سپاه تروریستی پاسداران با قاچاقچیان
مواد مخدر درگیر شده باشد؟ولی بیشتر در خبرها می خوانیم که سپاه تروریستی پاسداران
و سایر نیروهای رژيم ننگین اسلامی ،کولبرها و یا کسانی که بنزین و سوخت قاچاق می کردند
را با شلیک گلوله کشته اند و می کشند.

۲۶-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements