نگریستن و دیدن، بخشی از هستی ماست

نگریستن و دیدن، بخشی از هستی ماست،ما از این توانایی کامیاب می شویم
از این جشن بی پایان،هر چه بیشتر نگاه می کنیم،بیشتر می بینیم
هرچه می خواهیم بیشتر بنگریم،چیزهای بیشتری برای دیدن هست
و نکته های با ارزشی در هر چیز هست که می توانیم آن را بیابیم و ببینیم.
گل داوودی تا هنگامی که به درستی به آن نگاه نکرده اید،گل ساده ای است
یک فرتور خوب از گل داوودی ، شما را وا می دارد که به یک گل داوودی راستین
با دقت زیاد نگاه کنید و پس آن به همه چیز با دقت و تاکید بیشتری بنگرید.

نکته:
یک-برشی از نوشته ی ویلیام سارویان است که درباره ی نسکی از فرتورهای
آرتور روداستاین می باشد که دیوید فین نیز به آن اشاره کرده است.
دو-ویلیام سارویان و آرتور روداستاین،به ما بنگرید،نیویورک
کالزبورگ،سال ۱۹۶۷

۱۹-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements