آیا در یک کشور اشغالی و دین زده و ناآزاد میشود از زندگی کردن لذت برد؟

برخی ها سقف آرزوهایشان تا یک اندازه ای است و نمی توانند بیش از آن
آرزویی داشته باشند ، با یک کسی داشتم درباره ی رژیم ننگین اسلامی
سخن می گفتم که او به میانه ی سخنم پرید و از پاکستان و افغانستان
و اراق و سوریه و یمن سخن گفت و از این گفت که روزگار ایران اشغالی
از روزگار این کشورها بهتر است ینی آدمهایی از جنس همین فرد هستند
که ایران را به این روز انداخته اند ینی برای اینها فرقی نمی کند که
کشورشان آزاد باشد یا اینکه ناآزاد و بسته باشد و تنها به این می اندیشند
که چند تومان پول داشته باشند تا با آن لذت ببرند.
آیا در یک کشور اشغالی و دین زده و ناآزاد میشود
از زندگی کردن لذت برد؟
چه لذتی در این هست که آدم پولداری باشی ولی در یک کشوری
زندگی کنی که سران آن کشور، همگی دزد و تروریست باشند
و آزادی نیز در آن کشور به شدت سرکوب شود؟

۱۹-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements