آنهم درست زمانی که فشارها به روی رژيم ننگین اسلامی شدت یافته است

شماری از هنربندان و برخی چهره های شناخته شده در ایران
دوره افتاده اند و می گویند که می خواهند مخالفت خودشان را
با بایکوت های اقتسادی و سیاسی که آمریکا برای فشار به
رژیم ننگین اسلامی به کار بسته است،نشان دهند.
ینی اینها دلشان برای مردمی می سوزد که گرسنه و بیکار و بی پول اند؟
چرا اینها اکنون به فکر این مردم تهیدست و بیچاره و نگون بخت افتاده اند؟
آنهم درست زمانی که فشارها به روی رژيم ننگین اسلامی شدت یافته است
این ها می خواهند یک همسدایی در مخالفت با این بایکوت های
هوشمندانه ی دولت ترامپ از خودشان نشان دهند و شماری از
ساکنان ایران را هم با خودشان همسدا کنند.
چرا این هنربندان از سرکوب و شکنجه ی دگراندیشان چیزی نمی گویند؟
لابد اینها گمان می کنند که می توانند سیگنالی بفرستند به دولت ترامپ
و این چنین وانمود کنند که همه در ایران مخالف سیاست های
دولت ترامپ هستند ولی نه، اینها خیلی دیر رسیده اند چون خیلی
پیش از اینها و در خیزش های دی ماه ۲۵۷۶ و
امردادماه ۲۵۷۷ دولت ترامپ سیگنال های نیرومند
آزادی خواهان ایرانی را دریافت کرده است.
من هیچگاه با بایکوت شدن رژيم ننگین اسلامی مخالف نیستم چون
می دانم که این کم هزینه ترین روش برای مجازات رژيم ننگین اسلامی است
وگرنه گزینه هایی مانند جنگ نیز روی میز است و من بی شک
با بایکوت شدن سنگین و شدید رژيم ننگین اسلامی و با دولت ترامپ
در این زمینه همسدا هستم.
رژيم ننگین اسلامی یا باید تروریسم اسلامی را کنار بگذارد
و یا باید سرنگون شود که البته اگر فشارهای سنگین اقتسادی و سیاسی
نتواند به سرنگونی رژيم ننگین اسلامی بیانجامد، به اهتمال زیاد
گزینه جنگ به میان خواهد آمد و این ماشین جنگی آمریکا خواهد بود
که به کار رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران، پایان خواهد داد.

۱۹-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements