مهره های رژيم ننگین اسلامی دارند وارد فاز ترس و لرز میشوند و از هم اکنون به تب و لرز افتاده اند

دولت ترامپ برای پیشگیری از وارد شدن تکانه به بازار جهانی نفت و برای
پیشگیری از بالا رفتن بهای نفت، تسمیم گرفته است تا یهویی و ناگهانی
جلوی فروش نفت رژيم ننگین اسلامی را نگیرد تا مقدار فروش
نفت رژيم ننگین اسلامی در یک روند کاهشی و آهسته و کند
به کمترین اندازه و به چیزی نزدیک به هیچ برسد
تا رژيم ننگین اسلامی هتا نتواند یک لیتر از نفتش را بفروشد
و این مهره های رژيم ننگین اسلامی هم فکر می کنند که دولت ترامپ
پاپس کشیده و کوتاه آمده است.
نه جانم هیچ هم اینجور نیست و دولت کنونی آمریکا تسمیمش را
برای زمین گیر کردن و فروپاشاندن رژيم ننگین اسلامی گرفته است
ینی دست کم تا اکنون که تسمیم این دولت این چنین بوده است.
و این مهره های رژيم ننگین اسلامی هم دارند وارد فاز ترس و لرز میشوند
و از هم اکنون به تب و لرز افتاده اند و می دانند که بایکوت ها اینبار
نفسشان را بند خواهد آورد.

۱۵-۸-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements