کدامین ارتش؟ارتش رژيم ننگین اسلامی؟

در خیزش دی ماه ۲۵۷۶ از شماری از مردم در ایران می شنیدم که می گفتند
شماری از بزرگان ارتش رژيم ننگین اسلامی به سپاه تروریستی پاسداران
هشدار داده اند که اگر سپاه تروریستی پاسداران از سرکوب خیزشگران
دست بر ندارد و سرکوب مردم را شدت بخشد ،به مردم خواهند پیوست
ولی من زمانی که این چنین سخنانی را شنیدم ، می دانستم که همه اش
دروغ و ساخته و پرداخته ی ذهن های آشفته است که این چنین هم بود
و سپس تر نیز روشن شد که سران ارتش رژیم ننگین اسلامی
این پیام را به سپاه تروریستی پاسداران داده بودند که آماده اند تا
اگر خیزش دی ماه ۲۵۷۶ دنباله دار باشد،برای کمک به سرکوب خیزش
وارد میدان شوند.

۸-۹-۲۵۷۷ پارسی

به من چه که اینها خودشان را ایرانی نمی دانند؟

این پانترک ها در ورزشگاه آزادی و به هنگام بازی تراکتورسازی با
پرسپولیس ،پرچم کشور ژاپن و پرچم کشور جمهوری آذربایجان را
بالا بردند که بگویند ایرانی نیستند و خودشان را ایرانی نمی دانند
خب به من چه که اینها خودشان را ایرانی نمی دانند؟
پرسپولیس ینی شهر پارس ها،پرسپولیس ینی پارس پولیس و این
گویا برای پانترک های هوادار تراکتورسازی ناخوشایند است
یک دریایی هم در جنوب ایران هست که پارس ها نام آن را
دریای پارس گذاشته اند،چه پانترک ها این را دوست داشته باشند و
چه دوست نداشته باشند،خب بگذارید این پانترک ها دریای پارس
را به هر نامی که می خواهند بنامند،مهم این است که از دید من
این دریا نامش دریای پارس است.
کشوری در همین همسایگی شمالی ایران هست با نام ارمنستان
و کشور خودگردانی هم هست با نام آرتساخ که بخشی جدا شده
از ارمنستان است که کشور جمهوری آذربایجان، آن را مال خودش
می داند که مال آن کشور نیست و البته که باید در برابر یاوه گویی ها
و دیدگاه های اشغالگرانه ی پانترک ها ایستادگی کرد و از آرتساخ نوشت
و نباید گذاشت که چنین به مردم القا شود که آرتساخ
همیشه بخشی از خاک کشور جمهوری آذربایجان بوده است
چون خود کشور جمهوری آذربایجان، کشوری نوپا است و سهم خواهی
این کشور از آرتساخ برای این است که شوروی یک زمانی آرتساخ را
به جغرافیای جمهوری آذربایجان چسبانده بود.

۸-۹-۲۵۷۷ پارسی

من از نابودی رژيم ننگین اسلامی و از نابودی سپاه تروریستی پاسداران و از نابودی تروریسم اسلامی سخن می گویم

نه آخوند بنفش(روهانی)رییش جمهور من است و نه خامنه ای تروریست
رهبر من است و نه سپاه تروریستی پاسداران،ارتش میهنی من است.
این ها همگی مشتی تروریست اند که خون های زیادی ریخته اند و
آزادی خواهان زیادی را سر به نیست و شکنجه و زندانی کرده اند.
این ها هیچکدامشان نماینده ی من آزادیبان نیستند و هر چه هم که
درباره ی اسراییل می گویند برای خودشان است چون تروریست ها
و به ویژه تروریست های اسلامگرا چیزی به جز مرگ و ویرانی و تباهی
در سخنانشان نیست،اینها همگی دشمن آزادی و دموکراسی و سکولاریسم هستند
و البته که باید سخنان تروریستی این اوباشان و لات ها درباره ی
مرگ و ویرانی را جدی گرفت چون اینها هدفشان کشتار همه ی دگراندیشان است
اگر اینها از نابودی اسراییل سخن می گویند،من از نابودی رژيم ننگین اسلامی
و از نابودی سپاه تروریستی پاسداران و از نابودی تروریسم اسلامی سخن می گویم.

۸-۹-۲۵۷۷ پارسی

اسماییل بخشی و سپیده قلیان را فراموش نکنیم

همین چند روز پیش بود که نیروهای سرکوبگر رژیم ننگین اسلامی
چندتن از کارگران نیشکر هفت تپه را دستگیر کرده بودند که همه ی
آنها به دلیل رسانه ای شدن گسترده ی این رخداد، آزاد شدند به جز
اسماییل بخشی و سپیده قلیان.
اکنون این دو تن زندانی هستند در هالی که اوباشان و سران تروریست
و البته دزد رژیم ننگین اسلامی همگی آزادند و این باید مایه ی شرم برای
همه ی کسانی باشد که ساکن ایران اند ولی خاموش مانده اند و چیزی نمی گویند
کارگری که چند ماه است پولی دریافت نکرده است و کسی هم به دادش نمی رسد
را این نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی زود دستگیر می کنند تا مبادا
سایرین نیز یاد بگیرند و دیگر سکوت نکنند.
زور رژيم ننگین اسلامی به اسماییل بخشی رنجکشیده و کارگر رسیده است
زور رژيم ننگین اسلامی به دختری به نام سپیده قلیان رسیده است که
همنوا با کارگران نیشکر هفت تپه شده بود.
نام این سپیده قلیان را نخستین بار در سال گذشته و پس از
خیزش دی ماه ۲۵۷۶ دیدم که گویا همان زمان ها نیز برخی در اینترنت
و به ویژه در توییتر به سپیده قلیان اتهام های زیادی زده و گفته بودند
که او دارد با نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی همکاری می کند
که البته من در جایگاهی نیستم که در اینباره داوری کنم چون چیزی در اینباره
نمی دانم،هر چه که هست اکنون این دو تن در دست اوباشان پاسدار و بسیجی
در بند هستند و در زیر فشارهای فیزیکی و روانی اند.
این بی شرف ها و تروریست های پاسدار و بسیجی و هزب اللهی
نخست کاری که پس از بازداشت کردن این چنین آدم های به جان آمده
و کنشگری انجام می دهند این است که آنها را به تجاوز جنسی تهدید می کنند
و به ویژه که اگر دستگیر شده زن باشد که فشار زیادی به روی او است
و رنج او نسبت به یک مرد بازداشت شده ،خیلی زیادتر است.
به راستی شرم بر کسانی که سکوت می کنند تا اوباشان و لات های
پاسدار و بسیجی هر کاری که دلشان خواست را با چنین انسان های
به پاخاسته ای انجام دهند.
اسماییل بخشی و سپیده قلیان را فراموش نکنیم و این دو را تنها
نگذاریم و دستکم درباره ی آنها بنویسیم ،این که دیگر هزینه ای ندارد.

۴-۹-۲۵۷۷ پارسی