و این پرسش ، دو روز است که من را درگیر خودش کرده است

پریروز داشتم از شبکه ی چهار تلویزیون، برنامه ی چرخ را می دیدم که
مهمانان برنامه، درباره ی ماده ی تاریک گفت و گو میکردند که البته سرم گرم
کار دیگری شد و نتوانستم به جز چند دقیقه ی نخست، همه ی برنامه را ببینم.
البته من فیزیکدان نیستم ولی می خواهم دیدگاه خودم را بگویم
تا آنجایی که من می دانم فزا و زمان به هم وابسته هستند ینی این دو در هم تنیده شده اند
ینی یکی بدون آن دیگری وجود ندارد و این را هم می دانم که ساختار فزا و زمان
میتواند کش بیاید و خم شود البته این را نمی دانم که آیا ساختار فزا و زمان می تواند
فشرده و چگال شود؟اگر چگال شدن ساختار فزا و زمان شدنی باشد آیا این چگال شدن
و فشرده شدن ساختار فزا و زمان می تواند اثری همچون اثر ماده ی تاریک
از خودش بر جای بگذارد؟
و این پرسش ، دو روز است که من را درگیر خودش کرده است.

۲۳-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements