ینی به من می گویید که بیایم و خودم را برده بدانم و خدای برده دار را بستایم؟

نمی گویم که بی خداها در ایران، شمارشان خیلی زیاد است
ولی آنها هستند و ردپاهای آنها را می توان در اینترنت دید
هیچ چیزی به اندازه ی بی خدایی،ساختار دین را به هراس نمی اندازد
بسیار می بینم که این اسلامگراها در ایران، می گویند که خداناباورها
خیلی کم هستند ینی از دید آنها اگر شماری از مردم که دگراندیش بودند
و شمارشان هم کم بود را باید بی ارزش و بی اهمیت دانست
گیریم که شمار بی خداهای ایرانی کمتر از هزارتن باشد
ولی می بینم که روشنگری های پیوسته ی بی خدایان ایرانی در اینترنت، توانسته است
دریچه های زیادی را به روی ایرانیانی بگشاید که کنجکاو و پرسشگرند و خردگرایی
را در پیش گرفته اند.
دم و دستگاه دین در زمانه ی کنونی چیز تازه ای برای گفتن ندارد
و آرزویش بازگشت به گذشته های دور است ینی بازگشت به زمانه ای که
هیچ نشانی از روشنگری نبود و مردم سواد و آگاهی نداشتند و مافیای دین
و سردسته های دم و دستگاه دین می توانستند به آسانی بر مغزهای مردم
فرمانروایی داشته و مهار آن ها را در دست داشته باشند.
ینی می خواهید باور کنم خدا بی نیاز از هر چیز و دانا و آگاه است
ولی به من دستور می دهد که خودم را برده ی او بدانم؟
ینی به من می گویید که بیایم و خودم را برده بدانم و خدای برده دار را بستایم؟
آیا تا به این اندازه بی خرد شده ام؟

۲۱-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements