هر اندازه که دانش و تجربه و فناوری پیش می رود و آگاهی بیشتر میشود

تلویزیون و رادیوی رژيم ننگین اسلامی را باز می کنی و می شنوی که می گوید
این هسین کیست که جهان دیوانه ی اوست؟
البته این برشی است از یک سروده ی سوگوارانه درباره ی هسین و ماجرای آشورا.
افزون بر این ، دین باورها در ایران یک سخنی دارند که همیشه هم آن را تکرار می کنند
و می گویند که کافر همه را به کیش خود پندارد البته منزور از این واژه ی کافر
اگر پیروان سایر دین ها باشد، این سخن می تواند درست باشد چون پیرو هر دین
پیروان همان دین را هم اندیش با خودش می داند ولی اگر منزور از این واژه ی کافر
ناباوری به خدا و دین و ایده های فراهسی و فرا ادراکی باشد، این سخن نادرست است
چون من بی خدا ،هیچگاه نگفته ام که پیرو این دین و یا پیرو آن دین، بی خدا است
پیروی از یک اندیشه و دیدگاه تا زمانی درست است که آن اندیشه و دیدگاه
آینده نگرانه و پیشبرانه باشد.
این که می گویند جهان، دیوانه ی هسین است را نمی دانم از کجا می گویند؟
ینی همه ی مردم زمین در روز آشورا سوگوار هسین اند؟بی آنکه خودشان بدانند؟
به راستی هر اندازه که دانش و تجربه و فناوری پیش می رود و آگاهی بیشتر میشود
این نوشته های دینی و باورهای دینی،خنده دار بودن و نابخردانه بودن خود را
بیشتر به نمایش می گذارند.

۲۱-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements