در یک دهه ی گذشته،شمار خداناباورهای ایرانی افزایش چشمگیری داشته است

نباید گول این تبلیغ های رسانه ای ساختار دین را خورد
چون آنها همیشه دشمن آزادی اندیشه و دشمن آزادی سخن بوده اند.
اینکه دستگاه رسانه ای ساختار دین می گوید که در ایران، شمار بی خداها بسیار ناچیز است
برای این است که خداناباوری در ایران از رشد جهشی برخوردار است
ینی در یک دهه ی گذشته،شمار خداناباورهای ایرانی افزایش چشمگیری داشته است
و دستگاه رسانه ای ساختار دین، این را فهمیده است و می خواهد با تبلیغ رسانه ای
رشد خداناباوری را کمتر از آن چیزی که هست، نشان دهد.
من خودم تا زمانی که برخوردی نزدیک با بی خداهای ایرانی نداشتم
فکر می کردم که شمار بی خداهای ایرانی خیلی ناچیز است ولی می بینم
که بی خداهای ایرانی هر چند شمارشان خیلی زیاد نیست ولی هستند و
اگر اهساس امنیت نسبی نسبت به شما داشته باشند،می توانند
دیدگاه های خودشان را هر چند سربسته آشکار کنند و روشن است که
آنها می دانند که یک رژيم ننگین اسلامی در ایران هست و کوکلاکس کلان های اسلامی
در ایران به شدت به دنبال شکار دگراندیشان اند و نمی توانند خیلی آشکار بگویند
که بی خدا هستند هر چند که در یک کشور آزاد
باید بتوانند این بی خدایی خودشان را آشکار کنند.

۲۱-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements