البته که این داستان ها همگی افسانه و سخنانی گزافه اند

آیا میشود پذیرفت که موسایی بود که توانسته بود دریا را به دو نیم کند؟
آیا میشود پذیرفت که پیامبر اسلامی بود که سوار بر الاغی بالدار شده
و به گشت و گذار در کیهان پرداخته بود؟
آیا میشود پذیرفت که پیامبر اسلامی بود که ماه را توانسته بود به دو نیم کند؟
آیا میشود پذیرفت که امام زمانی هست که بیش از هزار و چندی سال است که
درون چاه است و ناگهان پیدا و آشکار خواهد شد؟
آیا میشود پذیرفت که ایسا مرده ها را ناگهان زنده میکرد؟
البته تا جایی که می دانم برخی ایسا را خود خدا و برخی او را
فرزند خدا می دانند،به هر روی اگر ایسا آنی که می گویند بود
چرا دشمنان ایسا به آسانی توانستند او را بکشند؟پس کجا است آن خدا
پس کجا است آن توان و نیروی خدا؟
می گویند سلیمان پیامبر،فرمانروای همه ی جنبندگان بر روی زمین بود
می گویند هتا زبان همه ی جانوران را می دانست و می توانست به همه
دستور بدهد که این کار را بکن و آن کار را نکن، این ینی او یک دیکتاتور بوده است.
چرا پیامبری و امامی و رهبری باید بیاید و خودش را فرمانروای من بداند
هنگامی که من یک آزادی خواه هستم و به آزادی باور دارم؟
البته داستان هایی که در بالا به آن ها اشاره کردم همگی افسانه
و سخنانی گزافه اند.
به راستی اگر کسی این چیزها را بپذیرد و از همه بدتر به این چیزها باور داشته باشد
دیگر نمیتوان از او انتزار داشت که به چیزهای چرت و پرت تر از این چیزها
باور پیدا نکند.

۲۱-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements