دیگر از هارت و پورت های پاسداران گور زینب، خبری نیست

پاسداران گور زینب همان اوباشان پاسدار و بسیجی اند که برای آدمکشی
و شکنجه، راهی سوریه شده بودند تا در این کارها همدست بشار اسد باشند
و برای بشار اسد و خامنه ای ،آدم بکشند و هر کسی را که مخالف خودکامگی بشار اسد
است را سر به نیست کنند ولی این اوباشان پاسدار در سوریه با دژی به نام
ارتش نیرومند اسراییل برخورد کردند که در برابر این اوباشان پاسدار و بسیجی
سزاوارانه ایستاده است و دارد پایگاه ها و انبارهای این تروریست ها را نابود می کند.
این اوباشان پاسدار و بسیجی خواهان آنند تا هر کسی را که ناهم اندیش با
آن ها باشد را نابود کنند و به نیستی بکشانند،به راستی که باید به
ارتش نیرومند اسراییل آفرین و درود فرستاد که این تروریست های
پاسدار و بسیجی و هزب اللهی را آن چنان در خاک سوریه ادب کرده است
که هتا جرات این را ندارند که یک گلوله به سوی اسراییل شلیک کنند.
پس چه شد آن همه گنده گویی های پاسداران گور زینب؟
پس کو آن توان رزمی پاسداران گور زینب؟
آن همه هارت و پورت پاسداران گور زینب و سپاه تروریستی پاسداران را چه شد؟

۱۹-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements