دولت کنونی آمریکا را میتوان از نیکخواه ترین دولت های تاریخ آمریکا دانست

در خود همین ایران ، کم نبودند کسانی که دولت ترامپ و توانمندی های کشور آمریکا را
به مسخره می گرفتند و آنها را کوچک تر از آن می شمردند که بتوانند رژیم ننگین اسلامی را
زمین گیر کنند ولی در این چند ماه گذشته، بدجور آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ
و با همراهی کابینه اش ،دارد همین جور پیش می رود و اکنون ماجرا دگرگون شده است
و می بینم که اگر در یک جایی نام ترامپ شنیده میشود،سکوت آنجا را فرا می گیرد
و این سکوت نشانه ی این است که دونالد ترامپ توانسته است شکوه و بزرگی را به آمریکا
بازگرداند و این کشور را نیرومندتر از هر زمان دیگری کند.
از بزرگترین کارهای دولت ترامپ،پای فشاری آن بر نابودی تروریسم در کره ی زمین است
که پس از نابودی تقریبی دولت اسلامی اراق و شام، بیشترین تمرکر اکنون روی
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران است.
نادرست نخواهد بود اگر بگویم که دولت کنونی آمریکا را میتوان از نیکخواه ترین
دولت های تاریخ آمریکا دانست و این یک امتیاز بزرگ است.

۱۹-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements