بیایید در سیزدهم آبانماه خودی نشان دهیم

از دید من بهترین زمان برای اینکه مردمی که مخالف رژیم ننگین اسلامی اند
بخواهند دست از کار بکشند و خلوتی و آرامشی گورستانی را در ایران بیافرینند
همین روز سیزدهم آبانماه است که برابر میشود با روزی که بایکوت های اقتسادی
به روی رژیم ننگین اسلامی،شدت خواهد یافت.
ینی سیزدهم آبانماه،بهترین زمان است برای اینکه دگرگونی خواهان در ایران
سیگنال و پیامی نیرومند را به دولت ترامپ گسیل کنند و همراهی و همسدایی شان
را با دولت ترامپ در بایکوت سنگین و گسترده ی رژیم ننگین اسلامی،نشان دهند.
ینی اگر بشود که روز سیزدهم آبانماه،درسد چشمگیری از مغازه ها بسته باشد
و آمد و شد در شهرها به پایین ترین اندازه برسد و شمار چشمگیری از مردم نیز
از این کار بزرگ پشتیبانی کنند میتوان این را گفت که یک چنین اراده ای اگر
به نمایش درآید،نشانگر آن خواهد بود که براندازان می توانند و این توان را دارند که
خیلی زودتر از آن چه که بشود فکرش را کرد، این رژیم ننگین اسلامی را
سرنگون کنند،من میتوانم به جرات بگویم که یک چنین کنشی از سوی
دگرگونی خواهان در روز سیزدهم آبانماه اگر چشمگیر باشد
رژیم ننگین اسلامی را خیلی خواهد ترساند.
اگر چنین شود، بی شک نیرومندترین سیگنال پس از خیزش دی ماه ۲۵۷۶ خواهد بود.
ینی اگر بتوانیم در سیزدهم آبانماه این کار بزرگ را انجام دهیم
شک نکنید که رژيم ننگین اسلامی ،از پیش، خودش را یک بازنده خواهد دانست.

۱۹-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements